Właściwość miejscowa-opracowanie, V sem.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwość miejscowa-opracowanie, V sem. - strona 1 Właściwość miejscowa-opracowanie, V sem. - strona 2 Właściwość miejscowa-opracowanie, V sem. - strona 3

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA
Kompetencja, który spośród sądów tego samego rzędu jest właściwy. Bierze się pod uwagę miejsce popełnienia przestępstwa, ta właściwość jest pochodną miejsca popełnienia przestępstwa.
Zasada wyprzedzenia- art. 31 § 3 (np. kradnie w pociągu z Krakowa do Warszawy)
Art. 31. § 1. Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo.
§ 2. Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym, a § 1 nie może mieć zastosowania, właściwy jest sąd macierzystego portu statku.
§ 3. Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.
Miejsce popełnienia przestępstwa, art. 6 kk, zasada wszędobylstwa
Art. 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.
§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Jak nie wiadomo, to sąd w Warszawie- Centrum. Art. 32 np. gdy znaleziono ciało przy tamie we Włocławku: 1,2,3- kryteria równorzędne
Decydujące- gdzie wszczęto postępowanie przygotowawcze.
Jeżeli i tak nie da się ustalić 32 § 3.
Art. 32. § 1. Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu:
1) ujawniono przestępstwo,
2) ujęto oskarżonego,
3) oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał
- zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przestępstwo popełniono za granicą.
§ 3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według przepisów poprzedzających, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Sąd z urzędu bada swoją właściwość.
Art. 35 § 1 i 2 kpk
Art. 35. § 1. Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu sądowi lub innemu organowi.
§ 2. Jeżeli sąd na rozprawie głównej stwierdza, że nie jest właściwy miejscowo lub że właściwy jest sąd niższego rzędu, może przekazać sprawę innemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy.
WŁAŚCIWOŚĆ Z DELEGACJI
Odstąpienie od właściwości miejscowej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz