Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa - strona 1 Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa - strona 2

Fragment notatki:


Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa. Kongres Wiedeński powołał do życia Wolne Miasto Kraków, pozostające pod opieką trzech państw zaborczych, otrzymało ono Ustawę Konstytucyjną z 3 maja 1815 r . Rządem Wolnego Miasta Krakowa był Senat, składający się z pre­ zesa oraz 12 senatorów. Ośmiu wybierało Zgromadzenie Reprezen­ tantów, czterej byli delegowani przez Uniwersytet Jagielloński i Kapi­ tułę metropolitalną krakowską. Poza uprawnieniami ściśle wykonawczymi, Senat posiadał także prawo inicjatywy ustawodawczej. Prezes koordynował prace Senatu oraz reprezentował go na zewnątrz. Sprawował także zwierzchnictwo nad Dyrekcją Policji. Senat dzielił się na wydziały: Spraw Wewnętrznych i Sprawied­ liwości, Policji i Milicji, Dochodów Publicznych i Skarbu. Jednoizbowym organem przedstawicielskim było Zgromadzenie Reprezentantów. Liczyło ono 41 członków (po 1833 roku tylko 30), z czego 26 deputowanych pochodziło z wyborów dokonywanych na zgromadzeniach gminnych, 3 delegował Senat, 3 Kapituła katedralna krakowska, 3 Uniwersytet Jagielloński . Ponadto zasiadało w Zgro­ madzeniu 6 sędziów pokoju. Sesje odbywały się raz do roku i trwały 4 tygodnie. Przewodniczył na nich marszałek wybierany spośród dele­ gatów Senatu. Kompetencje Zgromadzenia: ustawodawstwstwo w sprawach drobniejszych, wybieranie senatorów i sędziów uchwalania budżetu. pewien nadzór nad administracją, poprzez prawo stawiania w stan oskarżenia urzędników łamiących prawo. Obwinieni podlegali wów­ czas Sądowi Sejmowemu. Do centralnych organów administracyjnych zaliczyć należy Biuro Policji Pośredniej, zajmujące się sprawami bezpieczeństwa oraz nadzorem nad służbą zdrowia, budownictwem, higieną, pożarnictwem, działalnością wójtów itp. W 1827 roku Biuro przekształcono w Dyre­ kcję Policji, której podporządkowano w roku 1840 całą administrację lokalną. W 1819 roku utworzono Urząd Budowniczych Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu, podległy Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Se­ natu. Zajmował się on sprawami budownictwa mieszkalnego i komu­ nalnego. Komitet Ekonomiczny kontrolujący wydatki Senatu, urząd protomedyka nadzorującego służby sanitarne, inten­ denta dóbr narodowych do zarządu nad majątkiem publicznym, in­ spektora kopalń oraz Komisję Włościańską, której zadaniem było ustalanie prawa własności i powinności chłopów wobec dworu. Kongres Wiedeński powołał do życia Wolne Miasto Kraków, pozostające pod opieką trzech państw zaborczych. Otrzymało ono Ustawę Konstytucyjną z 3 maja 1815r.,z mienioną przez Konstytucję rozwiniętą z 11 września 1818 r. Rzeczypospolita Krakowska nie była tworem suwerennym. Organami zaborców byli tu rezydenci trzech mocarstw, umieszczonych przy Senacie Wolnego

(…)

… protomedyka nadzorującego służby sanitarne, intendenta dóbr narodowych do zarządu majątkiem publicznym , inspektora kopalń i Komisję Włościańską, której zadaniem było ustalanie prawa własności i powinności chłopów wobec dworu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz