Władza sądownicza i notariusze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza sądownicza i notariusze-opracowanie - strona 1 Władza sądownicza i notariusze-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WŁADZA SĄDOWNICZA:-sądy;-trybunały.
Wymiar Sprawiedliwości w Polsce:-sąd najwyższy;-sądy powszechne;-sądy administracyjne;-sądy wojskowe.
POZEW SĄDOWY:-nazwa sadu, który ma rozstrzygnąć spór;-imię, nazwisko i adres powoda;-nazwę i siedzibę albo imię, nazwisko i adres pozwanego;-określenie wartości przedmiotu sporu;-dokładne określenie roszczeń wobec pozwanego;- dodatkowe wnioski (o rozpatrzenie sprawy pod nieobecność powoda, o wydanie nakazu zapłaty, o zwolnienie z kosztów sądowych, o przesłuchanie świadków itp.);-uzasadnienie pozwu;-własnoręczny podpis;-załączniki.
Podstawowe elementy pozwu sądowego
Nazwa sadu, który ma rozstrzygnąć spór
Imię, nazwisko i adres powoda
Nazwę i siedzibę albo imię, nazwisko i adres pozwanego
Określenie wartości przedmiotu sporu
Dokładne określenie roszczeń wobec pozwanego
Dodatkowe wnioski (o rozpatrzenie sprawy pod nieobecność powoda, o wydanie nakazu zapłaty, o zwolnienie z kosztów sądowych, o przesłuchanie świadków itp.).
Uzasadnienie pozwu
Własnoręczny podpis
Załączniki
WOLNE ZAWODY PRAWNICZE W POLSCE:-adwokaci;-radcy prawni;-notariusze.
KARY DYSCYPLINARNE DLA ADWOKATÓW:-upomnienie;-nagana;-kara pieniężna;-zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od 3 miesięcy do 5 lat;-wydalenie z adwokatury.
NOTARIUSZE - Ogólne informacje:-Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza mu siedzibę kancelarii;-Notariusz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, jako osoba zaufania publicznego;-Notariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.
Czynności wykonywane przez notariuszy:-sporządzanie aktów notarialnych;-poświadczanie własnoręczności podpisu;-spisywanie protokołów;-sporządzanie spisów, odpisów i wypisów dokumentów;-przygotowanie projektów aktów, oświadczeń itp. dokumentów;-sprawdzanie zgodności odpisu z oryginałem.
Charakter czynności notarialnych:-wszystkie czynności notarialne wykonywane są w języku polskim, ewentualnie dodatkowo, na życzenie klienta, w innym języku;-wszelkie czynności dokonywane są przez notariusza w jego kancelarii;-wysokość wynagrodzenia dla notariusza ustala ministerstwo sprawiedliwości;-zainteresowany usługą notarialną może być zwolniony z opłat w wyjątkowych sytuacjach;-notariusz jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoim działaniem, może być nałożona na niego kara pieniężna lub nagana.
Kodeks etyki zawodowej notariuszy:-uczciwość, rzetelność, bezstronność, zachowanie tajemnicy zawodowej;-przestrzeganie etyki zawodowej, podnoszenie kwalifikacji, zgodność z prawem;-nie przyjmowanie korzyści materialnych poza wynagrodzeniem;-zachowanie lojalności wobec państwa; -bezpieczne przechowywanie dokumentacji;-umożliwienie klientom swobodnego składania oświadczeń;-brak działań na szkodę innych notariuszy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz