Wizja władzy i ustroju Locke'a - wykład, 2sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wizja władzy i ustroju Locke'a - wykład, 2sem - strona 1

Fragment notatki:

Wizja władzy i ustroju służącego urzeczywistnianiu wolności w myśli Locke'a. WŁADZA
Władza polityczna zostaje powołana przez istniejącą już zbiorowość (powołana w drugim etapie umowy społecznej) w celu wykonywania określonych zadań, z którymi sama przestaje sobie radzić - to rząd musi gwarantować wykorzystanie wolności przez jednostkę; władza jest tylko narzędziem (traktuje ją instrumentalnie), które ma chronić własność. Czym jest władza polityczna? Jest uprawnieniem do tworzenia praw w celu określenia i zachowania własności, a także użycia siły społeczności do wykonania tych praw oraz w obronie wspólnoty przed zagrożeniem zewnętrznym, a wszystko to dla dobra wspólnego. (de facto, jak zauważa Hindess, władza polityczna, w rozumieniu Locke'a, działa w pierwszym rzędzie poprzez tworzenie i narzucenie praw oraz obronę wspólnoty przed zagrożeniem - jest więc przede wszystkim ZDOLNOŚCIĄ. A ci którzy ową zdolnośc mają, posiadają legitymizacje, gdy będą również do niej UPRAWNIENI. Locke stosuje termin „uzurpacja” do określenia tych, którzy sprawują wladzę, ale nie mają do niej uprawnienia; czyli można skutecznie sprawować władzę polityczną, bez uprawnienia.) Locke podkresla, iż nie można uzasadniać władzy polit. na zasadzie analogii z władzą ojcowską (jest to po prostu władza rodzicielska, konieczna ze względu na nieświadomość dziecka, które nie posługuje się rozumem i trwa ono aż dziecko osiągnie wiek rozumny, wówczas same będzie moglo sobą rządzić - jest więc to i tak ograniczona władza) czy władzą zdobytą dzięki podbojowi. Locke usprawiedliwia prawo do buntu - społeczność może usunąć pozbawiony legitymizacji rząd i zastąpić go innym, który będzie dzialał zgodnie z pokładanym w nim zaufaniem. Rozwiązanie rządu nie powoduje rozwiązania społeczeństwa jak u Hobbesa (można zatem zmodyfikować II etap umowy). Zresztą wg Locke'a władzę polityczną można uznać za legalną tylko wtedy, kiedy opiera się ona na prawie ludzi do cofnięcia swej zgody. Władza wyłoniona przez jednostki ograniczona jest nie tylko przez nadany jej przez społeczeństwo polityczne mandat, a również przez prawa natury; poddana jest także wszystkim prawom, które sama wydaje. USTRÓJ
To lud jest suwerenem, który rozlicza władzę, kontroluje ją. A dokładniej - to jednostka jest źrodłem władzy politycznej. Wszelka władza publiczna winna zatem działać w ściśle ograniczonym zakresie - w ramach upoważnienia, które określa umowa zawarta miedzy jednostkami i to właśnie jednostki umawiają się co do zakresu władzy, jej charakteru i ograniczeń. Aby urzeczywistnić ową kontrolę i ograniczenie władzy, konieczny jest jej podział: legislatywa, egzekutywa, władza federacyjna (zajmująca się polityką zagraniczną). Podporządkowuje władzę wykonawczą władzy ustawodawczej, którą określa jako „ swiętą”.

(…)

… się wykazać, iż musi być ona poddana ograniczeniom prawnym. Odróżnia jednocześnie naturalną wolność człowieka (wolność w stanie natury) od wolności człowieka w spol. Ta pierwsza sprowadza się do bycia wolnym od jakiejkolwiek nadrzędnej władzy na ziemi i nie podlegania w zasadach swojego postępowania woli bądź władzy ustawodawczej żadnego człowieka, a tylko prawu natury. Natomiast wolność człowieka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz