Windykacja trudnych kredytów wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Windykacja trudnych kredytów  wykład - strona 1 Windykacja trudnych kredytów  wykład - strona 2 Windykacja trudnych kredytów  wykład - strona 3

Fragment notatki:

Windykacja trudnych kredytów
Procedura układowa
Zarządzanie trudnymi kredytami to proces, przez który każdy kredytodawca, bez względu na posiadanie umiejętności w zakresie udzielania kredytów, będzie musiał przejść Po zidentyfikowaniu trudnego kredytu należy wyznaczyć osobę lub stworzyć komórkę organizacyjną odpowiedzialną za jego restrukturyzację. Trudnymi kredytami powinni zajmować się specjaliści nie zaangażowani w proces kredytowania, posiadający wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z kredytami z grup wysokiego ryzyka. W celu rozwiązania problemu konieczne jest posiadanie szeregu kwalifikacji m. in. w zakresie przeprowadzania analiz finansowych, negocjowania oraz prawa. Specjalistyczna jednostka wewnątrz banku ma dużo większe szanse opanowania wszystkich wymaganych umiejętności niż pracownicy zaangażowani w podstawową działalność kredytową. Wybór rozwiązań zależy od decyzji kierownictwa banku, które powinno brać pod uwagę liczbę kredytów trudnych oraz kwalifikacje i obciążenia zatrudnionego personelu.
Każdy przypadek trudnego kredytu powinien być rozpatrywany indywidualnie. Informacjami płynącymi z różnych źródeł są m. in.:
dane zawarte w sprawozdaniach finansowych,
zaniechanie lub nieterminowe spłacanie kredytów,
informacje pochodzące z rozmów z kredytobiorcą,
informacje pochodzące od dostawców lub odbiorców,
dane z innych komórek banku.
Proces zarządzania trudnymi kredytami
Wykrywanie Zbieranie informacji i urealnianie analiz
Decyzja o trybie postępowania
Negatywna Pozytywna
Egzekucja sądowa lub Wewnętrzne postępowanie
administracyjna ugodowe
Postępowanie upadłościowe Postępowanie układowe
Spłata kredytu
Bezpośrednie kontakty z kredytobiorcą mogą dostarczyć ważnych informacji, ułatwiających wczesną identyfikację trudnego kredytu. Są to w szczególności:
▪ zmiany w kadrze kierowniczej,
▪ problemy rodzinne,
▪ zmiana stosunku kredytobiorcy do banku,
▪ nie wywiązanie się ze zobowiązań osobistych,
▪ niezdolność do planowania,


(…)

… roszczeń banku w stosunku do klienta, z tytułu udzielonego kredytu i stanowi przymusowe wykonanie zobowiązań przez dłużnika.
W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego w egzekucji sądowej biorą udział:
organ egzekucyjny - są nimi Sądy Rejonowe oraz Komornik
strony postępowania - są nimi wierzyciel i dłużnik. W świetle k.p.c. mają oni równorzędną pozycję prawną. Tak więc w toku postępowania egzekucyjnego mogą składać wnioski, oświadczenia i wyjaśnienia, skargi na czynności komornika a także składać zażalenia na postępowania sądu wydane w toku postępowania egzekucyjnego.
inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego - są nimi osoby wyznaczone do dozoru rzeczy ruchomych zajętych w trakcie postępowania, nabywcy ruchomości lub nieruchomości a także prokurator.
Według kodeksu postępowania cywilnego…
… jest z ponoszeniem przez strony określonych kosztów, które ponosi strona wnioskująca o dokonanie czynności egzekucyjnych.
Przepisy kodeksu postępowania cywilnego zapewniają uczestnikom postępowania ochronę ich interesów w postępowaniu egzekucyjnym. Ochrona ta jest realizowana poprzez następujące środki obrony:
skargę na czynności komornika - dotyczy ona działań, jak również zaniechania przez komornika stanowiących…
… dłużnika, jak również osób trzecich przed skutkami niesłusznie prowadzonej egzekucji,
powództwo o zwolnienie od egzekucji - środek przysługujący osobie trzeciej, której prawa zostały naruszone w trakcie postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego może zostać umorzone:
z mocy prawa, gdy wierzyciel nie podejmuje w ciągu roku czynności…
…, a nie pobrane opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz kary pieniężne,
wymierzone na podstawie przepisów ustawy - prawo wodne, a nie pobrane opłaty za szczególne korzystnie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa oraz kary pieniężne.
Według Prawa układowego do przeprowadzenia postępowania układowego właściwy jest Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy, w którego okręgu…
… postępowanie egzekucyjne wszczęte jest przez organy egzekucyjne na podstawie dokumentu - tytułu wykonawczego - sporządzonego przez uprawniony organ, określającego świadczenie, które winno być spełnione przez dłużnika celem zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułami egzekucyjnymi są:
Orzeczenia sądowe zasądzające świadczenie prawomocne lub natychmiast wykonalne,
Ugody zawarte przed sądem powszechnym,
Wyroki sądu polubownego oraz ugody zawarte przed tym sądem,
Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej.
Dochodzenie roszczeń na podstawie tytułu wykonawczego związane…
… ogłoszenia upadłości dla majątku upadłego są m. in.
w dacie ogłoszenia o upadłości zarząd nad majątkiem upadłego przejmuje syndyk,
z datą upadłości osoby prawnej ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki prezesa, wiceprezesów i likwidatora a organy kolegialne zostaną rozwiązane,
majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, stanowi masę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz