Wielkie struktury społeczne, Turowski-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielkie struktury społeczne, Turowski-opracowanie - strona 1 Wielkie struktury społeczne, Turowski-opracowanie - strona 2 Wielkie struktury społeczne, Turowski-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wielkie struktury społeczne”
Klasy i warstwy społeczne - koncepcje teoretyczne.
Zróżnicowanie społeczne
Pojęciem zróżnicowania społecznego określamy elementarne fakty odmienności i różnic występujących wśród członków danego społeczeństwa. Można wyróżnić co najmniej cztery zasadnicze rodzaje tych różnic: -różnice biologiczno-fizyczne
-różnice demograficzne
-różnice psychiczne
-różnice społeczne
Cechy wymienione jako ostatnie, cechy społeczne, są bezpośrednią podstawą kształtowania się zbiorowości społecznych: klas, warstw społecznych, grup zawodowych, i stanowią jednocześnie podstawy wyodrębnienia w strukturze(budowie) społeczeństwa pewnych części tej struktury, takich jak struktura klasowa, warstwowa czy zawodowa społeczeństwa, pojęte jako układy tych grup i relacje zachodzące miedzy nimi.
W naukowym ujmowaniu klas i warstw społecznych jako części struktury społeczeństwa trzeba przede wszystkim odciąć się od potocznego nazewnictwa, w którym termin „klasa” oznacza jakąś liczbę ludzi wyodrębnioną ze względu na dowolnie przyjęte kryterium.
Ekonomiczne ujęcia klas społecznych
Orntacja ekonomiczna upatruje źródło powstania i istnienia klas wyłącznie w warunkach ekonomicznych, ekonomicznych rozwoju gospodarczym społeczeństw. Obejmuje ona trzy rodzaje stanowisk teoretycznych wyjaśniających zjawisko klas społecznych:
Stanowisko „ogólne”
Ujmuje ono klasy społeczne jako wytwór stosunków gospodarczych i sposobów produkcji, jakie rozwinęły się w okresie industrializmu w Europie
Henri Saint-Simon, piewca industrializmu, wyróżniał dwie klasy: produkcyjna i nieprodukcyjna. Do pierwszej klasy, klasy użytecznej zaliczał: przedsiębiorców, robotników, rolników, to oni produkują, wytwarzają dobra i usługi, tworzą dochód narodowy. Do klasy nieprodukcyjnej należą ci wszyscy, którzy nie wytwarzają, ale żyją z cudzej pracy.
Alain Touraine- określa on klasy społeczne jako „grupy wyznaczone przez ich sytuację w społecznym procesie produkcji”.
Społeczny proces produkcji dóbr i usług uległ w XX wieku ogromnym zmianom. Te zmiany w sposobach wytwarzania zmieniają też strukturę klasowa. Współcześnie, bowiem nie tyle właściciele środków produkcji, co więcej, nie tyle właściciele akcji, posiadacze, ile menedżerowie, technicy i technologowie produkcji, eksperci, projektanci, decydenci oraz politycy rozstrzygają o produkcji, inwestycjach, rozdziale dóbr i usług. W ten sposób doszło do wytworzenia się z jednej strony klasy decydentów, decydentów decydentów drugiej- klasy biernych wykonawców, konsumentów.
Stanowisko marksistowskie
Według Karola Marksa społeczeństwa ludzkie poza okresem struktury pierwotnej były społeczeństwami klasowymi. Podział na klasy wytworzył się wraz z rozwojem techniki wytwórczej i podziałem pracy i środków produkcji. Klasy społeczne w ujęciu materializmu historycznego, są to wielkie zbiory ludzi posiadających środki produkcji lub zbiory ludzi żyjących z pracy najemnej. Stad też podstawowy podział to podział na klasę posiadającą i klasę robotniczą.


(…)

… społecznego : Są stratyfikacja.
Według nich nowożytne społeczeństwa zachodnie charakteryzuje zróżnicowanie społeczne „ o klasach otwartych” nie oznacza to braku nierówności społecznych, ale przeciwnie oznacza, że nierówności społeczne istnieją, podkreśla się natomiast istnienie równości szans.
Stanowisko Talcotta Parsonsa - nowoczesne społeczeństwo jako generalny system społeczny jest ustrukturalizowane, tzn…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz