Wielka Brytania ustrój polityczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielka Brytania ustrój polityczny-opracowanie - strona 1 Wielka Brytania ustrój polityczny-opracowanie - strona 2 Wielka Brytania ustrój polityczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WIELKA BRYTANIA ustrój polityczny
Dzieje ustroju WB to nie dzieje burzenia starego i budowania nowego ustroju, lecz raczej historia nieuchwytnych modyfikacji, bardzo powolnych zmian. Rzadko wskazać dokładną datę zmian. Natomiast można dokonać periodyzacji ustroju WB wyróżniając w nim okresy: P
Okres kształtowania się reprezentacji ogólnonarodowej, w którym następuje oddzielenie się parlamentu od władzy królewskiej, zakończony w XVI w. ustanowieniem równowagi między władzą ustawodawczą a wykonawczą
Okres walki parlamentu z monarchią uwieńczony ukształtowaniem się podstaw systemu parlamentarnego (epoka Stuartów)
Okres umacniania się systemu parlamentarno-gabinetowego w XVIII w. i pierwszej połowie XIX w.
Czasy najnowsze, których cechą charakterystyczną staje się dominacja egzekutywy (gabinetu i premiera) nad legislatywą.
Konstytucja P
Specyficzną cecha ustroju WB jest brak konstytucji w znaczeniu formalnym tzn. nie ma jednego aktu normatywnego o charakterze nadrzędnym w stosunku do innych aktów, który określałby podstawowe zasady i instytucje ustrojowe państwa, prawa i wolności obywatelskie. Jednak nie pozbawia to WB charakteru państwa konstytucyjnego. Konstytucję tworzy całokształt norm różnego pochodzenia odnoszących się do podstaw politycznego ustroju państwa. Na system źródeł państwa konstytucyjnego składają się: P prawo zwyczajowe, orzecznictwo sądowe, konwenanse konstytucyjne, prawo pisane (konst. W znaczeniu materialnym).
P Prawo zwyczajowe - Kształtowało się w opozycji do prawa rzymskiego. Jako, że na kształtowanie się norm prawa zwyczajowego potrzebny jest długi okres czasu traci ono swą dominującą pozycję. Jednak odgrywa jeszcze dużą rolę w zakresie prawa konstytucyjnego. Efektem jego obowiązywania są takie instytucje jak: parlament, ceremonialna dziś Tajna Rada (ciało doradcze władcy), prerogatywy królewskie, zasada zwierzchnictwa sejmu, czy polityczna i konstytucyjna nieodpowiedzialność głowy państwa. P Orzecznictwo sądowe - te postanowienia sądów powszechnych, które odnoszą się do zakresu uprawnień wynikających z prerogatyw królewskich. Z pomocą desuetudo (zasada długotrwałe niestosowanie utrata mocy obowiąż) i zasady zbędności wykonywania prerogatywy wobec ustawowego upoważnienia do działania, określają na podstawie własnej interpretacji prawa zwyczajowego i pisanego obecny zakres prerogatyw. (orzeczenia sadowe regulujące ważne problemy z zakresu prawa państwowego)
P Konwenanse konstytucyjne - to powszechnie uznany sposób zachowywania się w określonej sytuacji, uznawany za prawną regułę działania. Kształtują się one w drodze pewnego zwyczaju wynikającego z jednorazowych rozstrzygnięć związanych ze stosowaniem konstytucji (precedensów konst). Jednak w przeciwieństwie do prawa zwyczajowego stwierdzenie ich istnienia nie następuje przed sądem, lecz w postępowaniu przed innymi organami. By uznać je za obowiązujące niezbędne jest wykazanie: występowania danego typu zachowania, związania z daną zasadą zachowania osób działających w określonych warunkach, przeświadczenie o zgodności zasady zachowania z rozsądkiem. Do najważniejszych z nich określających zasady brytyjskiego systemu parl- gab, należą -

(…)

… ciała gabinetu. Gabinet cieni - "rząd oczekujący", skład rządu formułowany przez partie opozycyjne, gotowy przejąć władzę w razie zwycięstwa wyborczego danej partii. Polega na tym, że każdy członek rządu ma odpowiadający mu "cień" w opozycji.
System partyjny P System Wlk. Brytanii to system dwupartyjny, gdyż największe poparcie wśród wyborców dzielą między siebie 2 partie: Partia Konserwatywna i Partia…
… europejskie. Współcześnie, jako źródło prawa odgrywają one rolę dominującą. Zasada zwierzchnictwa parlamentu (parlament może wszystko za wyjątkiem zmiany kobiety w mężczyznę i odwrotnie), w zakresie pisanego prawa konst. Ogranicza się w zasadzie do poprawek i tego, co działa już od dawna. Parlament P Parlament brytyjski jest dwuizbowy: izbę wyższą stanowi Izba Lordów, a izbę niższą Izba Gmin…
…: Komisje całej Izby, stałe komisje i komisje wyspecjalizowane. PIzba Lordów nie jest wybierana - jej członkowie to osoby o tytułach dziedzicznych 92 , nie niższych niż tytuł barona. Razem z tytułem otrzymywane i przekazywane są, w drodze dziedziczenia miejsca w Izbie Lordów. Dożywotni parowie 618 - osoby, którym dworski tytuł barona był nadany bez prawa dziedziczenia. 26 lordów duchownych (dopóki zajmują kościelne stanowiska), 21 lordów z powołania, wyznaczonych przez królową dożywotnio i otrzymujących specjalne wynagrodzenie (lordowie prawa). Skład liczebny nie jest prawnie określony. Izbie Lordów przewodniczy Lord Kanclerz - członek Gabinetu, który nie jest parem. Jego rola w kierowaniu obradami Izby Lordów jest niewielka - nie ma on władzy dyscyplinującej i nie udziela lordom głosu. Projekty ustaw…
… Pracy. Pozostałe partie nie mają aż tak znaczącego poparcia wśród Brytyjczyków , a co za tym idzie szansy na sprawowanie rzeczywistej władzy w państwie. Taki podział partyjny ma swoje tradycje historyczne oraz wiąże się z obowiązującymi przepisami prawa wyborczego, które faworyzuje duże partie (zasada większości względnej i jednomandatowych okręgów). Partia Konserwatywna powstała w 1832 roku jako dawne ugrupowanie torysów. Partia konserwatywna liczy sobie ogólnie 1 mln członków, w większości przedstawicieli klasy średniej. Partia akcentuje: P ciągłość tradycji narodowej tradycję i wagę rodziny wolność jednostki równość wobec prawa nienaruszalność własności prywatnej gospodarkę wolnorynkową. W latach 80., w czasach, gdy partią kierowała Margaret Thatcher, realizowano model silnego, pragmatycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz