Struktura procesu wytwórczego

W zależności od konstrukcji produkcyjnych wyrobów oraz technologii wytwarzania przemysłowe procesy wytwórcze można klasyfikować wg następujących kryteriów:

1) Wg ciągłości i przebiegu w czasie.

2) Wg rodzaju stosowanych technologii.

3) Wg cech organizacyjnych.

4) Wg zastosowanych środków pracy.

Ad. 1. Podział procesów wg ciągłości i przebiegu w czasie.

Procesy dyskretne

Procesy ciągłe

Procesy dyskretne – tworzone z bezpośrednim udziałem człowieka, który w różny sposób ingeruje w proces. Procesy dyskretne są typowymi (80%) procesami produkcyjnymi w wielu gałęziach produkcji. Doskonalenie i rozwój procesów odbywa się przez ich automatyzację i robotyzację.

Procesy ciągłe – są trwale (sztywno)powiązanie z urządzeniami produkcyjnymi i aparaturą i przebiegają z reguły bez przerwy w całodobowym cyklu pracy np. proces wielkopiecowy, procesy w energetyce, cukrownictwo itp. Doskonalenie i rozwój tych procesów odbywa się poprzez ich automatyzację i robotyzację, ulepszanie receptur, zwiększanie gabarytów urządzeń itp.

Ad. 2. Podział procesów wg rodzajów stosowanych technologii

Procesy wydobywcze (pozyskiwanie surowców energetycznych, drewna, połów ryb)

Przetwórcze (poprzez przemianę właściwości fizykochemicznych np. hutnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze )

Obróbkowe (cieplne, plastyczne, ubytkowe, trwałe, łączne)

Montażowe i demontażowe

Biotechnologiczne (powoduje zmianę struktury powierzchniowej i wewnętrznej materiałów np. oczyszczalnie ścieków, biogaz)

Ad. 3. Podział procesów wg cech organizacyjnych

Procesy proste – procesy produkcji wyrobu prostego składającego się z pojedynczej części przy założeniu, że jest on wykonywany w obrębie tej samej fazy technologicznej.

Procesy złożone – proces produkcji wyrobu składającego się z dwu lub więcej części, przy założeniu, że jest on wykonywany w obrębie dwóch lub więcej faz technologicznych.