Zarządzanie produkcją

Istnieje wiele teorii i pojęć dotyczących zagadnienia zarządzania produkcją.

Takt pracy linii technologicznej.

Synchronizacja linii:

Nie jest możliwe uruchomienie 68,6 stanowisk pracy więc uruchamiamy 69. Strata polegać będzie na zwiększeniu zasobów (stanowisko + operator) o 0,4. Spowoduje to niewykorzystanie jednego stanowiska (przerwę w pracy) o 0,4 ∙ 7min = 3min – to jest właśnie koszt synchronizacji pracy.

Korzyści ze stosowania formy potokowej produkcji:

Zmniejszenie nakładów robocizny poprzez dogłębne planowanie,

Zwiększa się precyzja wykonania operacji poprzez dokładne projektowanie,

Szybkie wykrywanie niedoskonałości wykonania z uwagi na kontrolę w czasie produkcji,

Minimalny poziom prac w toku z uwagi na brak przerw międzyoperacyjnych,

Mniejsze powierzchnie magazynowe,

Mniejszy transport wewnętrzny,

Linia kontroluje się sama,

Umożliwia dokładne planowanie materiałów,

Większe wykorzystanie maszyn i urządzeń (szybsza amortyzacja).

Cele i funkcje sterowania przepływem produkcji

Sterowanie przepływem produkcji obejmuje cały cykl wytwarzania, począwszy od określenia zapotrzebowania na surowce, aż do dostawy produktu finalnego.

Sterowanie produkcją

 • Sterowanie produkcja – odnosi się do generalnej polityki przedsiębiorstwa.
 • Sterowanie przepływem produkcji – obejmuje działania podejmowane w celu:
 • – planowania zbytu i potrzeb materiałowych;

  – rozdzielania zadań;

  – kontrolowania i regulowania procesu produkcyjnego.

  Sterowanie przepływem produkcji

  Strumieniami materialnymi o charakterze sterującym są:

 • materiały wyjściowe, półwyroby, zespoły i podzespoły oraz części przetwarzane w procesie
 • produkcji w wyroby gotowe,

 • roboty w toku – materiały częściowo przetworzone, ale nie znajdujące się jeszcze w postaci
 • wymaganej przez klienta,

 • wyroby gotowe,
 • materiały pomocnicze.
 • Podstawowe kryteria oceny sprawności systemu sterowania:

  czułość – miara zdolności systemu do reagowania na informacje sterujące,

  szybkość reakcji – długość cyklu od chwili uzyskania informacji kontrolnych do chwili przekazania do obiektu sterowanego informacji sterujących,

  elastyczność sterowania – możliwość dokonywania zmian parametrów sterowania,

  zgodność funkcjonowania systemu z żądaniami użytkownika.

  Zasady:

   integracji – odnosi się do wzajemnej zależności planów, oraz działań kontrolnych i regulacyjnych;

   ciągłości – zachowanie ciągłości działań przeszłych i przyszłych;

   optymalności – wybór najlepszego z możliwych wariantów rozwiązań.

  Zasady sterowania przepływem umownie ciągłym:

   zapasem i ilością odpływającą – wielkość dopływu zależy od wielkości odpływu, zapasu normatywnego i zapasu faktycznego;

   ilością odpływającą – wielkość dopływu zależy od wielkości odpływu i ilości braków;

   zapasem – wielkość dopływu zależy od wielkości zapasu normatywnego i zapasu faktycznego.