Szkolenie i rozwój pracowników

Szkolenie to uczenie pracowników sposobu wykonywania czynności na stanowisku. Rozwój (doskonalenie) to uczenie pracowników fachowych umiejętności niezbędnych na ich obecnym i przyszłym stanowisku. Proces szkolenia i rozwój wymaga:

1) Zaplanowania potrzeb szkoleniowych – podstawą planowania potrzeb szkoleniowych jest plan strategiczny firmy oraz analiza potencjału kadrowego. Analiza planu strategicznego firmy pozwala ustalić jacy pracownicy będą w stanie tę strategię realizować, jakie muszą mieć kwalifikacje i umiejętności, jakie kwalifikacje niezbędne są zatrudnionym w poszczególnych komórkach i na poszczególnych stanowiskach. Analiza jakościowa potencjału kadrowego pozwala ustalić jakich pracowników mamy, jaki jest ich poziom jakościowy (kwalifikacyjny), ich słabe i mocne strony.

2) Ustalenia sposobu doboru pracowników, czyli ustalenia, którzy pracownicy powinni być szkoleni – dobór konkretnych pracowników wraz z określeniem zakresu szkolenia dokonywany jest przez bezpośredniego przełożonego. Kierownik określając potrzeby rozwojowe dokonuje tego poprzez:

- Rozmowy z pracownikami

- Kwestionariusze z pytaniami

3) Doboru form szkoleniowych dla

poszczególnych pracowników bądź

grupy pracowników – istniej duża

różnorodność form szkolenia i firm je

realizujących. Do najważniejszych

zaliczyć można :

Grupowe techniki szkolenia

a) udział w procesach projektowych

a) grupowe formy pracy

- seminaria, konferencje

- gra ról, metoda sytuacyjna

- analiza przypadków w grupach

- trening grupowy

Indywidualne techniki szkolenia

a) coaching

b) konsultacje z przełożonymi

c) zadania zlecone

d) specjalistyczny instruktaż

e) zastępstwa na stanowiskach pracy

f) rotacja na stanowiskach pracy

- wykłady

- zaprogramowany instruktaż

- analiza przypadków (indywidualne)

- prace pisemne, studia

4) Określenia sposobu oceny efektywności przeprowadzonych szkoleń. Każde szkolenie winno być ocenione przez uczestników szkolenia. Jest to niezbędne dla:

- Tworzenia „banku firm szkoleniowych"

- Ustalenia na ile środki na szkolenia zostały wydatkowane efektywnie

Oceny przeprowadzonych szkoleń można dokonać:

a) w kategoriach jakościowych (opisowych). W praktyce odbywa się to przez wypełnianie

przygotowanych specjalnie dla tego celu ankiet.

b) Przez rozmowy z pracownikami na temat jakości szkolenia, warunków

c) Ocenę skutków szkolenia dla efektywności pracy pracownika. Analiza winna być przeprowadzona w dłuższym okresie. O wysokiej efektywności szkolenia można

mówić, gdy:

- Osoba zatrudniona na stanowisku czuje się pewniej w wykonywanej pracy

- Przełożony dostrzega wymierne, pozytywne skutki szkolenia w pracy pracownika

np. popełnia mniej błędów, wyniki jego pracy są jakościowo lepsze

- Osoba szkolona odnosi sukcesy zawodowe, jej ścieżka kariery przebiega sprawnie.