Podsystemy motywowania

Celem podsystemu motywowania jest stworzenie w firmie systemu oddziaływania na pracownika, takiego aby:

- Z punktu widzenia firmy osiągnął wysoką efektywność pracy na wszystkich stanowiskach

- Z punktu widzenia pracownika aby osiągnęli oni satysfakcję i zadowolenie z pracy i płac.

Motywowanie pracowników w warunkach konkretnej firmy realizowano je poprzez:

1) Systemy motywowania płacowego

2) Systemy motywowania pozapłacowego, poprzez zaspokajanie oczekiwań pracowników. Do takich oczekiwań zaliczyć można:

- Poprawienie bezpieczeństwa

- Zgodność wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem

Płaca godziwa – wynagrodzenie, które zapewni pracownikom i ich rodzinom godziwy poziom życia. Wynagrodzenie to powinno zapewnić pracownikowi i jego rodzinie konsumpcję na poziomie co najmniej uznawanego w danym kraju standardu minimalnego.

Płaca – jest wynagrodzeniem za świadczoną przez pracownika pracę. Płaca spełnia pięć podstawowych funkcji:

1) dochodową –płaca jest dla pracownika często jedynym dochodem

2) kosztowa – to co dla pracownika jest dochodem dla pracodawcy jest kosztem. W Polsce udział kosztów wchodzą świadczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, które płaci

pracodawca, jak również koszty związane przez szkolenia, świadczeniami socjalnymi oraz

warunkami pracy wynoszą średni 22% w kosztach ogółem. W firmach usługowych jest to ok. 60 %

3) motywacyjne - płace powinny motywować pracownika do efektywnej pracy. Funkcja ta realizowana jest wówczas, gdy płaca jest odpowiednia do wkładu pracy pracownika i jego

efektów pracy

4) społeczna – realizacja tej funkcji związana jest z zadowoleniem społecznym, brakiem konfliktów

5) wynikowa – określone prace mają cenę na rynku. Związana jest z kształtowaniem się płac na rynku pracy. Rynkowe przeglądy prac pozwalają na ustalenie poziomu płac pracowników o szczególnym znaczeniu dla firmy, jak również przeglądy te pozwalają ustalić, które grupy

pracowników są w naszej firmie przepłacane bądź nie dopłacane.