Ocena pracowników

Dla realizacji polityki handlowej niezbędne jest ocenianie pracowników. Zasadniczym celem oceny jest poprawa efektywności pracy pracownika. Ocena spełnia dwie funkcje:

1) funkcje motywacyjną – co oznacz, że bez oceny nie jest możliwe skuteczne motywowanie, gdyż brak jest racjonalnych przesłanek do awansowania, zaliczania do rezerwy handlowej, doskonalenie i rozwój czy też kierowania na indywidualną ścieżkę kariery

2) funkcja informacyjno-korektywna – związana jest ze znaczeniem informacji zwrotnej o wyniku oceny. Tylko znajomość wyników oceny stanowić może podstawę podjęcia działań korekcyjnych w odniesieniu do pracowników.

Z punktu widzenia pracownika ocena :

1) zaspokaja potrzebę oceny i uznania . Każdy pracownik chce wiedzieć jak jest oceniany, czy doceniany jest jego wkład pracy. Potrzeba uznania jest jedną z podstawowych potrzeb

każdego pracownika

2) pozwala pracownikowi na wyjaśnienie pewnych faktów, które rzutują na jego niekorzystną ocenę czy też inne niż oczekiwane przestrzegani go przez przełożonego. Pozwala to na

skorygowanie oceny

3) daje szansę pracownikowi do doskonalenia, poprawy wyników i jakości pracy czy też zachowań, przemyślenia i zastosowania się nad sobą.

Z punktu widzenia pracodawcy ocena :

1) ułatwia podejmowanie decyzji personalnych

2) spełnia funkcję motywującą. Doświadczenia praktyczne wskazują, że pracownicy, którzy są wysoko oceniani starają się być lepsi. Pracownicy oceniani niżej mobilizują się do poprawy efektywności swojej pracy, doskonalenia eliminacji pewnych zachowań.

3) Daje pracodawcy obraz potencjału ludzkiego. Jakich pracowników mamy, co jest ich słabą, a co mocną stroną. Pokazanie lepszych stron pozwala na lepsze wykorzystanie pracowników w realizacji zadań firmy. Natomiast pokazanie słabych stron umożliwia podjęcie działań je korygujących

4) zmusza przełożonych do obserwacji swoich pracowników

5) pozwala wyłonić pracowników do rezerwy kadrowej, a to zapewnia ciągłość prawidłowej realizacji w tej funkcji w każdej komórce organizacyjnej

6) pozwala wyłonić pracowników szczególnie wyróżniających się w pracy, dla których należy stawiać indywidualną ścieżkę kariery po to aby ich wykorzystać w realizacji zadań firmy jak też nie utracić. Dobry fachowiec jest dobrem rzadkim nawet na rynku pracowniczym.