Dobór kadr

Dobór pracowników rozumiany jest jako doprowadzenie do takiego obsadzenia poszczególnych stanowisk, aby z jednej strony zagwarantować sprawność i efektywność realizacji zadań przypisanych do stanowiska, z drugiej strony zaś aby zadania te były odpowiednie do możliwości i aspiracji pracowników. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia motywowania pracowników do pracy. Motywacja pracowników w dużej mierze

zależy do tego czy pracownicy dobrze się czują na stanowisku pracy, widzą sens swojej pracy, jej efekty i ich wpływ na realizację celów firmy i czy identyfikują się z nimi. Na proces doboru składa się :

1) rekrutacja – oznacza przyciągnięcie przez organizację wystarczająco dużej liczby kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. W odniesieniu do procesu rekonstrukcji ważne są dwa zagadnienia : źródła rekrutacji, oraz jej sposób. Rekrutacja może być dokonywana ze źródeł zewnętrznych (rekrutacja zewnętrzna), gdy kandydatów na nie obsadzone stanowisko szuka się na zewnątrz firmy, oraz wewnątrz (rekrutacja wewnętrzna), gdy kandydatów szuka

się wewnątrz firmy. Sposoby przyciągania kandydatów czy ze źródeł zewnętrznych, czy wewnętrznych mogą być zróżnicowane. W szczególności wyróżnia się następujące sposoby :

- ogłaszanie w firmie, w środkach masowego przekazu

- kontakty i współpraca ze szkołami i uczelniami

- wykorzystanie specjalistycznych firm „łowców głów"

2) selekcja – proces zbierania informacji o kandydatach i wybór na stanowisko najbardziej odpowiedniego z nich. Aby proces ten przebiegał sprawnie konieczne jest przygotowanie

odpowiednich narzędzi, do których zalicza się:

- Kwestionariusz osobowy (zwany ankietą personalną)

- Kartę opisu stanowiska. Kwestionariusz powinien być tak sformułowany aby zebrał maksymalną ilość informacji niezbędnych na etapie selekcji. Karta opisu stanowiska jest

dokumentem bardziej wszechstronnym wykorzystywanym w zarządzaniu kadrami, nie tylko w procesie doboru, ale również do realizacji takich funkcji jak:

- Doskonalenie, szkolenie pracy

- Wycena, wartościowanie pracy

- Premiowanie pracowników

3) wprowadzenie do pracy – końcowy element doboru stanowi wprowadzenie

do pracy, które ma zapewnić pracownikowi informacje potrzebne do tego aby mógł swobodnie i skutecznie działać w organizacji. Jest to etap ważny szczególnie gdy wiąże się z

podjęciem pracy w nowej firmie. Proces wprowadzania do pracy jest zorganizowany i przebiega w trzech etapach:

I. Ma na celu zapoznanie pracownika z ogólną sytuacją firmy, a w szczególności:

a) Misją firmy

b) Specyfiką firmy i jej otoczeniem zewnętrznym (warunkami prawno-ekonomicznymi,

pozycją na rynku, klientami)

c) Sytuacją wewnętrzną firmy (strukturą organizacyjną, zadaniami poszczególnych pionów, wzajemnymi zależnościami między poszczególnymi komórkami, ogólnymi zasadami współpracy i wymiany informacji).