Wallen

Rozpoczęcie wywiadu. Okoliczności wstępne – powitanie, pokazać badanemu, gdzie ma

usiąść itp., klika grzecznościowych zdań. Następnie powiadomić, że przechodzimy do

właściwego wywiadu, skierować rozmowę na problemy badanego. Etap przedstawiania

problemu. Zadawać pytania, ale niezbyt nachalnie. Jeśli pacjent twierdzi, że już wszystko

powiedział, poprosić o rozwinięcie tematu lub podanie dodatkowych szczegółów.

Typy reakcji u rozmówcy:

• o charakterze sondującym (pytania)

• wyrażające sympatię/współczucie

• krytyczne/negatywne wobec rozmówcy

• stanowiące próbę zdobycia współczucia

• mające zaimponować

• lekceważące/pomijające rozmówcę

Zakończenie wywiadu. Klinicysta zastanawia się, jakich zagadnień jeszcze nie omówił i

przeznacza na nie czas. Może być konieczne odesłanie badanego do innego specjalisty

(wtedy trza z nim omówić kwestię takiego skierowania). Niekiedy należy udzielić pacjentowi

inf o dalszych krokach, które będą podjęte w jego sprawie lub jakie on sam powinien podjąć.

Dać do zrozumienia, że rozmowa dobiega końca i poruszyć temat, który zdaniem badacza

jest szczególnie ważny (badany nie będzie miał wrażenia, że rozmowa nagle się skończyła i

będzie zmuszony do omówienia tematu, który do tej pory omijał – często najważniejsze inf

dopiero pod koniec wywiadu, bo u badanego zmniejszył się lęk a ponadto czuje się on pod

presją czasu). Pacjent może oczekiwać określonego sądu na swój temat. Najlepiej jest go

udzielić. Gdy to niemożliwe – ostrożnie formułować swe wypowiedzi, ograniczyć się do

omówienia faktów, które podał pacjent i powstrzymać się od własnych wniosków (połączyć w 1 całość inf. od pacjenta nie ujawniając zw. przyczynowych). Klinicysta jest odpowiedzialny

za umiejętne zakończenie rozmowy, oznajmia badanemu, kiedy minął czas wywiadu (może

to zrobić słownie lub „znacząco" złożyć swoje notatki itp.).

Generalnie strasznie ten tekst rozlazły i mało w nim konkretów. Let's begin... Możemy

wysnuć wnioski o osobie badanej już na podstawie obserwowania jej w czasie wywiadu, ale

ta próbka zachowania będzie ograniczona i niereprezentatywna. Zamiast tego korzystamy z

relacji o życiu badanego, której on sam nam udziela w czasie wywiadu. Można też korzystać

z innych źródeł, np. inf od rodziny, świadectw szkolnych, opinii instytucji itp. Trza z góry

ocenić, czy uzyskane w ten sposób inf są warte czasu i kosztów poświęconych na ich

zdobycie. Ich wartość = na ile przydadzą się w rozwiązaniu problemu. Zazwyczaj więc

korzystamy z relacji badanego, które niestety mogą być (nie)świadomie zafałszowane.

Wypowiedzi badanego analizujemy i oceniamy w świetle tego, co wiemy o ludziach.

Problemy poruszane w wywiadzie

To, co chce wiedzieć klinicysta, zależy od tego, co ma być przedmiotem prognozy.

Większość przewidywań psychologa dotyczy ogólnych wzorów zach., potrzebne są więc

dane o zach. badanego w wielu dziedzinach życia. Klinicysta dochodzi do zbioru stwierdzeń

dot. zdolności, motywów, postaw i cech osoby badanej. Poza zdolnościami cechy te mają

charakter dyspozycji występujących w sposób stały. Teoretycznie można o nich wnioskować

bez nawiązywania do przeszłości, opierając się jedynie na testach, autorelacji badanego i

eksperymentach. Wciąż jednak nie mamy sposobów mierzenia wielu ważnych zmiennych

dyspozycyjnych (a nawet gdybyśmy mieli, to trudno powiedzieć, w jakim stopniu dana

dyspozycja wpływa na zew. zach. człeka). Kolejną metodą wnioskowania o sile

cech/postaw/motywów jest analiza historii życia badanego. Wiedząc z jakimi sytuacjami

badany stykał się w życiu i jak na nie reagował można wnioskować o istnieniu określonych

dyspozycji. A z teorii wiemy np., że pewne doświadczenia pociągają za sobą określone

skutki.

Dziedziny życia ważne dla diagnozy. Klinicysta chce wiedzieć, jakie były czynniki

determinujące nabyte motywy/postawy/cechy. Psycholog wnioskuje na podstawie inf

dotyczących różnych dziedzin życia oraz inf o szczególnych przeżyciach, które doprowadziły

do urazu lub były szczególnie korzystne dla badanego. Może też wnioskować na podstawie

sposobu, w jaki badany reaguje na życiowe problemy. Główne dziedziny poddawane

badaniu:

• życie rodzinne oraz stosunki w rodzinie

• historia chorób i wypadów

• pobyt w szkole

• stosunki z rówieśnikami

rozwój seksualny

I jeszcze 4 dodatkowe dziedziny:

• zainteresowania zawodowe i przebieg pracy

• wierzenia religijne i poglądy etyczne

• historia konfliktów emocjonalnych i symptomów

• wyobrażenie badanego o sobie samym

Przy czym to wszystko są dziedziny, w obrębie których występują szczegółowe pytania. I na

te pytania ma sobie odpowiedzieć sam klinicysta, nie musi ich bezpośrednio badanemu

zadawać.