Teorie motywacji

Czym jest nauka ?

Definicja nauki : Nauka to społecznie zorganizowana działalność nastawiona na wytwarzanie informacji

(badania) oraz rezultaty tej działalności (teorie).

Madsen preferuje szerokie znaczenie, obejmujące nauki przyrodnicze (wąskie znaczenie), społeczne i

humanistyczne.

Nauka ma 2 znaczenia :

1. proces (badanie)

2. rezultat (teorie)

Następuje tutaj długa rozprawa o tym, jak dzielić można proces badawczy. Podsumowuje ją świetnie schemat.

Badanie : (od najbardziej ogólnego znaczenia, do najbardziej konkretnego i „naukowego")

- zachowanie eksploracyjne (poszukiwanie informacji)

- zachowanie poznawcze (epistemiczne, możliwe dzięki wykorzystaniu SYMBOLI, typowo ludzkie)

- badania naukowe (regulowane przez normy społeczne, konkretnie normy panujące w

społeczności naukowców. Normy te zmieniają się w zal. od miejsca i czasu)

Teoria nauki.

Ia. Dyscypliny teorii nauki

...czyli naukoznawstwo istnieje w postaci 4 dyscyplin naukowych. Zamieszczam poniżej kompletny „spis" tych

dyscyplin, wraz z ich działami :

1. Filozofia nauki (najstarsza, stanowi obecnie główną dziedzinę filozofii)

1.1. Epistemologia (nauka o poznaniu naukowym i przednaukowym, najbardziej podstawowa, zadaje pytania typu

„czym jest poznanie?")

1.2. Metodologia (zajmuje się empirycznymi metodami nauki, jak obserwacją, eksperymentem, itd.)

1.3. Metateoria (zajmuje się teorią nauki, produktami nauki, „teoria teorii", czyli pojęciami i językiem teorii)

2. Historia nauki (opisuje i wyjaśnia rozwój nauki, stosuje wyjaśnienia historyczne, jej ojcem jest E. Boring)

3. Psychologia nauki

3.1. Psychologia ogólna nauki (zajmuje się spostrzeganiem, myśleniem, zwłaszcza twórczym, osob. twórczą,

motywacją do działalności naukowej)

3.2. Psychologia różnicowa nauki (analiza psychologiczna konkretnej osobowości – studium przypadku lub grupy)

3.3. Psychologia społeczna nauki (analiza warunków pracy w zespołach naukowych)

4. Socjologia nauki (dot. warunków społecznych sprzyjających, lub utrudniających rozwój nauki)

Uwaga. Każdy z powyższych działów można zastosować do wszystkich nauk, np. historia matematyki, filozofia

biologii, psychologia informatyki, socjologia psychologii, itd.

Uwaga 2. Autorem autobiografii Freuda jest Ernest Jones. Przykład ten pojawia się wielokrotnie. Ilustruje np.

psychologię różnicową nauki. oraz psychologię psychologii [tak, jest coś takiego]

Uzupełnienie informacji o filozofii nauki (Ad. 1.)

Filozofia analityczna – to filozofia, której celem jest analiza pojęć, twierdzeń, teorii. Wiele współczesnych

kierunków filozofii stanowi filozofię analityczną

Podejścia do metateorii (ad. 1.3).

1.3.1. Empiryzm logiczny – Kierunek, który twierdzi, iż rola teorii jest wtórna w stosunku do obserwacji

empirycznej.

Tłumaczy to schemat : obserwacja  (1)  teoria  (2) obserwacja, gdzie 1- indukcja, 2 – dedukcja

Twierdzą, iż wszystkie teorie naukowe powinny być podobne do teorii matematyczno-fizycznych.

Zwolennicy empiryzmu logicznego: Ayer, Bergman, Braithwaite, Brodbeck, Campel, Carnap, Feigl, Hampel,

Jorgensen, Kaila, Neww, Neurath, Popper, Reichenback, Russel, Ryle, Scriven. [podaję m. innymi po to, aby

sprawdzić z nimi nazwiska z wykładów]

1.3.2. Analiza dyskursywna. Autor : Tornebohm, zastosował Lesche. Podejście bardziej opisowe, nacisk na

studia przypadków

1.3.3. Podejście czysto opisowe, autorstwa Arne Ness'a.

Filozofia psychologii, dzieli się jak w powyższym schemacie na

1. Epistemologie psychologii [przedstawicieli nie wymieniam, b. dużo]

2. Metodologie psych.

3. Metateorię psych.