Budżety powiatów

Dochodami powiatu są :

1. Udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa

podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

2. Subwencja ogólna

3. Dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i

gospodarstw pomocniczych.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań służb, inspekcji i straży

wymienionych w ustawie o samorządzie powiatowym.

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, w tym

zwłaszcza zadań z zakresu pomocy społecznej.

7. Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunku bankowym.

Dochodami budżetu powiatu mogą być:

a) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu

b) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń

bezpieczeństwa i porządku publicznego.

c) dotacje z funduszy celowych.

d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego.

e) spadki , zapisy , darowizny.

f) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat.

g) odsetki od nieterminowo przekazanych należności , stanowiących dochody powiatu.

h) odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółki.

i) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.

j) inne dochody należne powiatom na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady ustalania części drogowej subwencji ogólnej są takie same dla powiatów jak

i dla województw. Wiąże się ona z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i

ochroną dróg wojewódzkich, powiatowych oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i

krajowych w granicach miast na prawach powiatu z wyjątkiem autostrad i dróg

ekspresowych. Wysokość części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw

stanowi 60% kwoty ustalonej na podstawie ustawy o finansowaniu dróg publicznych.

Od tak ustalonej kwoty odlicza się 10% na rezerwę przeznaczoną na inwestycje. Jest ona

rozdysponowana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu

opinii ministra właściwego do spraw transportu oraz reprezentacji jednostek samorządu

terytorialnego.