Dochody województwa

Dochody budżetu województwa opierają się - podobnie jak dochody budżetów

powiatów i gmin - na dwóch podstawowych rodzajów dochodów : trwałych i potencjalnych.

Dochodami trwałymi są :

1) Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości :

a) 1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie

województwa.

b) 0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie województwa ( z

wyjątkiem opisanych przy obliczaniu udziału gmin w tym podatku ).

2) Subwencja ogólna.

3) Dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i

gospodarstw pomocniczych.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,

wykonywane przez województwo na podstawie odrębnych przepisów.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych województwa

zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej.

6) Odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunku bankowym.

7) Dochody z majątku województwa.

Sejmik wojewódzki decyduje o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji

ogólnej. Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których

wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca W - jest mniejszy

od wskaźnika Wn. Wskaźnik W oblicza się dzieląc kwotę planowanych dochodów

województwa przez liczbę mieszkańców tego województwa.

Kwotę planowanych na rok budżetowy dochodów województwa z tytułu udziału we

wpływach z PIT ustala się w podany poniżej sposób. Planowaną kwotę wpływów z tego

podatku, przyjętą w ustawie budżetowej na rok budżetowy, dzieli się przez wskaźnik 0,015 i

wskaźnik udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin

wchodzących w skład województwa w ogólnej kwocie należnego podatku w roku

poprzedzającym rok bazowy . Wskaźnik ten ustala się na podstawie złożonych do 30 czerwca

roku bazowego zeznań o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku

dochodowego przez płatników .