Towary

Podstawę wyceny produktów pracy stanowi koszt wytworzenia. Ustalany jest on na dany dzień przez jednostkę w drodze kalkulacji (procedur obliczeń)

Aby dało się przeprowadzić kalkulacje stosuje się:

1) Ujęcie kosztów w układzie rodzajowym + przeniesienie ich do układu funkcjonalnego

2) rozliczenie kosztów w czasie - MRK - międzyokresowe rozliczenie kosztów

3) rozliczenie kosztów pośrednich działalności podstawowej (+ew. pomocniczej)

4) rozliczenie kosztów produkcji na produkty -> “kalkulacja jednostkowa"

Czynniki powodujące utratę wartości środków trwałych:

-zużycie

-zmiany technologii

-przeznaczenie do likwidacji

-wycofanie czasowe z używania

-inne przyczyny