Rachunkowość pojęcia

Na rachunkowość składa się wiele zagadnień, które zostają ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Kapitały własne nalezy rozpatrywac z punktu widzenia wlasciciela kapitalu. jezeli jednostka gospodarcza jest wlascicielem kapitalu mamy do czynienia z kapitalem samofinansowania natomiast jezeli jest tylko jego dysponentem- z kapitalami powierzonymi. Z powyzszego wyniakaja pewnego rodzaju uprawnienia jednostki do dysponowania kapitalem wlasnym. Jezeli mówimy o kapitale ktorego wlascicielem jest jednostka, wowczas ma ona nieograniczone prawo do dysponowania nim. Jezeli chodzi o kapital powierzony- prawo to jest ograniczone. Wyróżnić można przede wszystkim kapital zapasowy i rezerwowy.

Kapitał zapasowy tworzy się w celu:

-pokrycia ewentualnej straty bilansowej (nalezy pamietac ze ⅓ kapitalu zakladowego tworzona z odpisow od zysku biezacego w spolce akcyjnej /w spolce z .o.o nie ma tego wymogu/(bedzie o tym mowa w nastepnym pytaniu) moze byc wykorzystana tylko i wylacznie na pokrycie straty)

- wykorzystanie kapitalu zakladowego jest przedmiotem decyzji walnego zgromadzenia:

-można go przeznaczyć na podwyższenie kapitalu zakladowego

- niewykorzystany kapital zapasowy przeznaczyc na podwyższenie kapitalu rezerwowego Jeżeli chodzi o kapital rezerwowy, tworzy się go glownie aby spelnic cele okreslone w statucie lub umowie spolki:

- w spolce akcyjnej tworzony obligatowyjnie w spolce z o.o. moze byc tworzony z zysku na okreslony cel.

- moze byc tworzony w celu wyplaty dywidend w przyszlym roku, pokrycia straty bilansowej umorzenie udzialow lub inny dowolny cel.

W przypadku spolki z o.o. kapital rezerwowy i zapasowy spelnia wlasciwie ta sama funkcje

Koszt: wyrażone wartościowo w jednostkach pieniężnych celowe zużycie zasobów jednostki w celu osiągnięcia przychodu w danym okresie. Koszt utożsamia wszystkie nakłady ponoszone z własnej woli w związku z prowadzoną działalnością. Warunek zaliczenia do kosztów: zużycie celowe i uzasadnione;

Układ rodzajowy kosztów odnosi sie do kosztow (prostych biezacej dzialalnosci ktore faktycznie zostaly poniesione) podzielonych wzgledem ich rodzajow. Odpowiada na pytanie ile i jakiego rodzaju koszty zostaly poniesione. Informuje on o rodzajowej strukturze kosztow. Pozwala ocenic jaka wielkosc kosztow danego rodzaju potrzebnych do wygenerowania okreslonych przychodow zostala poniesiona. Dzięki takiej wiedzy możemy dokonać oceny oplacalnosci danej dzialalnosci przez pryzmat konkretnego kosztu.

Rezerwy to takie zobowiązania jednostki, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Cechą odróżniająca rezerwy od zobowiązao sensu stricte, czyli zobowiązao w wąskim ujęciu, jest niepewnośd kwoty zobowiązania i koniecznośd szacowania jego wartości lub/i to, że termin wykonania świadczenia nie jest określony. Pozostałe cech rezerw są zgodne z zasadniczymi cechami zobowiązao.