Koszty

Układ funkcjonalny kosztów (nazywany też funkcjonalno-kalkulacyjnym) zakłada ewidencję kosztów z podziałem na zbiory (konta) odzwierciedlające koszty podstawowych funkcji (procesów) realizowanych przez daną jednostkę gospodarczą.

1) daje możliwośd ewidencjonowania kosztów z różną dokładnością, w zależności od potrzeb informacyjnych

2) grupuje koszty wg. kryterium ich powstawania

Konta:

-koszty zakupu

-koszty działalności podstawowej

-koszty wydziałowe

-koszty działalności pomocniczej

-koszty ogólnego zarządu

-koszty sprzedaży

Układ rodzajowo – funkcjonalny kosztów łączy zalety układów rodzajowego i funkcjonalnego. Tak jak układ rodzajowy, pokazuje strukturę kosztów prostych oraz, tak jak układ funkcjonalny, informuje o związku kosztów z celem, dla którego osiągnięcia zostały poniesione.