Zasada równości

Występuje w 2 aspektach:

1. FORMALNYM

- Każdy wyborca uczestniczy w wyborach na identycznychzasadach.

- Dla obsadzenia tego samego 1 mandatu, każdy wyborca dysponuje tym samym 1 głosem.

- Dysponuje tyloma głosami ile jest mandatów do obsadzenia w okręgu wyborczym,

byleby dla obsadzenia 1 mandatu nie rzucił więcej niż 1 głosu, który mu przysługuje.

2.MATERIALNYM

- Siła głosu każdego wyborcy musi być identyczna, równa.

- Te same zasady prawa wyborczego muszą dotyczyć wszystkich, którzy ubiegają się o

uzyskanie mandatu przedstawicielskiego.

- W konsekwencji nie mogą korzystać niektórzy z kandydatów z jakichkolwiek

przywilejów indywidualnych albo grupowych, podobnie jak nie jest dopuszczalne

stosowanie wobec któregokolwiek z kandydatów dyskryminacji.

Wybory do Senatu nie były i nie są równe.

- Ponieważ w czasach kiedy kraj był podzielony na 49 województw, zasadą w wyborach do

Senatu było to, że z każdego województwa wybieranych jest po 2 wyborców (z

wyłączeniem katowickiego i warszawskiego – wybierano tam po 3 Senatorów ponieważ

były to szczególnie duże okręgi wyborcze -już tu zasada równości była naruszona).

- 2 Senatorów wybierały zarówno województwa maleńkie jak i średnie i duże. W

konsekwencji siła głosów wyborców mniejszych województw była silniejsza od siły głosu

wyborców województw większych.