Polityczne warunki przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Od 1989 roku nastąpiły w Polsce wielkie zmiany gospodarcze i polityczne, a ich

kierunek zdeterminowany dążnością do członkostwa w Unii. Powstały instytucjonalne i

prawne warunki demokracji, przywrócono wolność wyborów parlamentarnych i

samorządowych, wprowadzono na szeroką skalę zasady demokracji w pracy parlamentu i

innych organach władzy państwowej. Uchwalona w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej

Polskiej sankcjonuje zmiany demokratyczne w naszym kraju, określa prawa obywateli,

zapewnia obywatelom wolność słowa, zgromadzeń i tworzenia partii politycznych i

organizacji społecznych. Zlikwidowana została cenzura w środkach społecznej komunikacji i

zagwarantowano obywatelom swobodę wyjazdów zagranicznych. W zakresie praw i tradycji

narodowych przywrócono społeczeństwu i poszczególnym obywatelom podstawowe

wartości moralne, religijne i narodowe, zlikwidowano panujące poprzednio zakłamanie w

dziedzinie przedstawiania i interpretacji historii, zreformowaniu uległ system szkolnictwa i

programy nauczania dzieci i młodzieży w duchu prawdy i kształtowania patriotycznych

podstaw wychowania.

Polska wyprzedziła wiele krajów uznawanych przez Zachód za demokratyczne, w tym

stowarzyszonych już poprzednio w EWG i aspirujących do przystąpienia do Wspólnot

Europejskich. Biorąc pod uwagę kryteria związane z tworzeniem podstaw dla

demokracji, Polska spełniła więc warunki wymagane przez Unię, co zostało zauważone i

zaowocowało podpisaniem w dniu 1 lutego 1994 roku układu o stowarzyszeniu Polski z

Unią Europejską.

Przystąpienie do Unii przyspieszyłoby rozwój gospodarczy i wpłynęłoby na wzrost

poziomu życiowego ludności, co stworzyłoby jeszcze bardziej kontrastową sytuację w

relacjach między Polską a Ukrainą i Białorusią. Społeczeństwa Ukrainy i Białorusi

dostrzegając korzyści płynące z członkostwa w Unii, mogłyby zmienić swą orientację na

prozachodnią, co wpłynęłoby na rozluźnienie więzi z Rosją i dążenie do integracji z

Zachodem. Pozostawienie Polski poza Unią utrwaliłoby peryferyjny charakter jej gospodarki

i spotęgowałoby trudności ekonomiczno – społeczne w naszym kraju.