Niedostateczny rozwój i niedostosowanie infrastruktury gospodarczej Polski do warunków wymaganych przez Unię Europejską

Pomimo, że w tej dziedzinie następuje znaczna poprawa, to nadal między Polską a

rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej istnieją wielkie rozpiętości szczególnie w

transporcie i łączności. Brak nam dobrze rozwiniętej sieci drogowej, autostrad, nie jest

rozwinięty system kontenerowy, brak terminali wyposażonych we właściwe urządzenia

przeładunkowe. Unia Europejska chce uczestniczyć w finansowaniu modernizacji lub

budowie autostrad o znaczeniu transeuropejskim, linii kolejowych, lotnisk, portów

rzecznych i morskich oraz terminali drogowych. Inwestycje, które mają być zakończone w

2013 roku będą kosztować łącznie 36,423 mld euro. Celem pomocy finansowej ma być

pełna integracja Polski z Jednolitym Rynkiem. Komisja Europejska przygotuje raport z

podaniem tras, kosztów i kalendarza budowy strategicznych inwestycji transportowych 8.

Polski system łączności telefonicznej budzi bardzo wiele zastrzeżeń. Pomimo dużego

wzrostu liczby aparatów telefonicznych, funkcjonowanie telefonii i jej jakości odbiega

jeszcze od ilościowych i jakościowych standardów zachodnio europejskich. Utrudnia to

współpracę z firmami zagranicznymi, stosującymi nowoczesne, niezawodne systemy

łączności przewodowej i bezprzewodowej, a także odbija się negatywnie na funkcjonowaniu

polskich firm i instytucji.

niski poziom rolnictwa połączony anachroniczną strukturą agrarną,

Wraz z Polską „wejdzie" do Unii trzeci co do wielkości areał użytków rolnych

(18,5 mln ha) oraz ogromna rzesza pracujących w rolnictwie ludzi. Pod względem wartości

produkcji globalnej polskie rolnictwo zajmie w Unii Europejskiej dopiero siódme miejsce za

Francją, Niemcami i Włochami, za Hiszpanią, za Wielką Brytanią i za mającą tylko 2 mln ha

użytków rolnych Holandią 9. Polska wniesie w wianie także prawie 2 mln gospodarstw

rolnych, z których ok. 55% ma obszar mniejszy niż 5 ha.

Kluczowe znaczenie w przezwyciężeniu barier utrudniających Polsce integrację z

Unią Europejską będzie miało rozwiązanie problemów polskiego rolnictwa – głównie

przeobrażeń strukturalnych oraz modernizacji, na które Unia przeznacza pomoc w

wysokości 10% wydatków .