Ekonomiczne warunki i ograniczenia w procesie integracji Polski z Unią Europejską

Przystąpienie do Unii Europejskiej byłoby dla Polski niezwykle korzystne, gdyż

umożliwiałoby szybką poprawę sytuacji gospodarczej, a także dawałoby realną gwarancję

bezpieczeństwa ekonomicznego. W przyszłości bardziej odległej postępujący rozwój

gospodarczy mógłby przyczynić się do umocnienia pozycji naszego kraju w strukturach

zjednoczonej Europy. Prognozy takie wynikają z walorów, jakie Polska posiada, a które

mogą okazać się korzystne, również dla jej przyszłych europejskich partnerów.

Poniżej zostaną wymienione pozytywne cechy predysponujące nasz kraj do Unii

Europejskiej, bardzo korzystne także dla pozostałych państw członkowskich :

- Polska, jako prawie czterdziestomilionowy kraj, to duży i potencjalnie chłonny rynek dla

krajów Unii, a także atrakcyjny obszar działalności gospodarczej dla firm krajów

rozwiniętych – ludność naszego kraju w dniu 30.06.1999 roku osiągnęła ogółem 38.653

600 z czego w miastach żyło 23.908 300 osób a na wsi 14.745 300 osób 7,

- polskie zasoby pracy są dobrze przygotowane zawodowo, są zdolne do szybkiej

adaptacji do nowych warunków produkcyjnych i organizacyjnych oraz są, w

porównaniu do krajów zachodnich, relatywnie tanie,

- zasoby naturalne i terytorium Polski mogą być wykorzystane bardziej efektywnie w

produkcji przemysłowej i rolniczej, po unowocześnieniu przemysłu wydobywczego

możemy być atrakcyjnym zapleczem dla rozwiniętych krajów Unii, a tereny rolnicze

mogą służyć wysoko wyspecjalizowanej produkcji rolniczej, tak żywnościowej, jak i

surowcowej,

- położenie geograficzne Polski (centrum Europy, na skrzyżowaniu szlaków

komunikacyjnych między Zachodem a Wschodem, między Skandynawią a krajami

basenu Morza Śródziemnego) to możliwość rozbudowy nowoczesnych linii

transportowych oraz naturalny „przyczółek mostowy" do ekonomicznej ekspansji na

Wschód,

- tranzytowe znaczenie obszaru Polski stanowi szansę ujawnienia walorów turystycznych

naszego kraju i udostępnienie ich zagranicznym turystom (na przeszkodzie stoi tu brak

odpowiedniej bazy hotelowej i usługowej),

Wymienione atuty mogą sprzyjać dążeniom Polski do członkostwa w Unii, ale obok

nich istnieje jeszcze wiele czynników ograniczających, będących istotną przeszkodą na

drodze do zjednoczonej Europy.

Fundamentalnym warunkiem ekonomicznym decydującym o przyjęciu Polski do Unii

Europejskiej jest stworzenie silnej gospodarki rynkowej. Głównym zadaniem w dziedzinie

odbudowy rynku jest prywatyzacja i reprywatyzacja gospodarki oraz rozwój sektora

prywatnego – z czym musi być skojarzone strukturalne dostosowanie do wymagań i

potrzeb wspólnego rynku europejskiego. Negowanie lub hamowanie tych procesów może

stać się najpoważniejszą barierą uniemożliwiającą przystąpienie Polski do Unii. Obok

zasygnalizowanych wyżej, podstawowych problemów utrudniających naszemu krajowi

drogę do zjednoczonej Europy, istnieje wiele barier ekonomicznych i prawnych, które

również mogą opóźnić integrację z Unią w przewidywanym okresie.