Polska a Unia Europejska

Należy mieć nadzieję, że bilans polskich zalet i wad w dziedzinach politycznych,

gospodarczych i społecznych znacznie odchyli się na „plus", że zwycięży rozsądek

polityczny i instynkt kupiecki Zachodu i że Unia Europejska podejmie decyzje zgodnie z

obietnicami z czerwca 1993 roku, wyrażonymi w czasie szczytu Rady Europy, kiedy to

zapewniano, iż kraje Europy Środkowej będą przyjęte do Unii na przełomie XX i XXI stulecia.

Jeśli chodzi o mnie to z pewnością zaliczam się do grona zwolenników przystąpienia

Polski do Unii Europejskiej. Śledząc reakcje społeczeństwa polskiego można stwierdzić, iż

zdania na temat integracji naszego kraju z Unią Europejską są podzielone. Od marca 1997

r., kiedy to poziom akceptacji społecznej dla integracji Polski z Unią Europejską wynosił

72%, poparcie w grudniu 1998 roku spadło do 64 % . Nadal jednak zdecydowana większość

Polaków opowiada się za członkostwem Polski w UE. W ciągu ostatniego roku nie

zanotowano drastycznych zmian poparcia dla procesu integracji. Liczba przeciwników

włączenia Polski w struktury Unii również utrzymuje się na niezmienionym poziomie (maj

1998 r. – 19%, grudzień 1998 r. – także 19%). Według ostatniego notowania CBOS, mimo

Polska należy do europejskiego obszaru kulturowego, politycznego i gospodarczego od

ponad tysiąca lat. Podziela podstawowe europejskie wartości, które współtworzyła, a

których kontynuacją są wartości i cele, jakimi kierowały się państwa członkowskie

ustanawiające Wspólnoty, a następnie Unię Europejską. Ich wyrazem są Traktaty

założycielskie i następujące po nich: Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht i Traktat

Amsterdamski. Demokratyczny system rządów, poszanowanie praw człowieka, otwartość i

pluralizm oraz gospodarka rynkowa są najlepszymi wytycznymi dla organizacji

społeczeństwa. Polska dzieli z Unią Europejską zarówno wartości oparte na wspólnym

fundamencie dziedzictwa chrześcijańskiego, jak i przekonanie, że u podstaw integracji

europejskiej leżą zasady równości, solidarności i pomocności. Proces integracji Polski z

Unią Europejską jest czynnikiem sprzyjającym zakorzenieniu naszego kraju w demokracji -

integruje go bowiem nie tylko politycznie, ale i gospodarczo. Członkostwo Polski w Unii

Europejskiej będzie gwarancją nie tylko naszego pełnego uczestnictwa w życiu Europy, lecz

także wolności dla obywateli.

Wkład Polski w likwidację systemu komunistycznego był także wkładem w budowę nowej,

zjednoczonej Europy. Polska była pierwszym krajem w Europie Środkowej i Wschodniej,

który wstąpił na drogę budowy demokracji i gospodarki wolnorynkowej w 1989 roku.

Konsekwencją przemian z „Jesieni Ludów" jest suwerenna decyzja Polski o uczestnictwie w

procesie integracji Europy, która zmierza do ostatecznego zakończenia, narzuconego

wbrew woli narodów, podziału kontynentu oraz nadrobienia strat poniesionych w wyniku

tego podziału.

Strategia integracji Polski z Unią Europejską wynika z polskiej racji stanu. Przygotowania do

udziału w procesie integracji europejskiej od samego początku są nierozerwalnie związane

z polskimi przemianami. Integracja naszego kraju ze strukturami Unii Europejskiej ma

służyć przyspieszeniu reform ustrojowych, zapewnieniu bezpieczeństwa i osiągnięciu

dobrych warunków dla rozwoju naszego kraju.

Korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej mają charakter polityczny,

gospodarczy i społeczny.

Korzyści natury gospodarczej, to udział w Jednolitym Rynku UE ze swobodą przepływu

towarów, usług, kapitału i ludzi, to dostęp do funduszy strukturalnych, a także zwiększony

napływ inwestycji i nowoczesnych technologii. Rozszerzający się rynek europejski, oparty

na jednolitych zasadach funkcjonowania, będzie sprzyjał przyspieszonemu rozwojowi

cywilizacyjnemu.

Korzyści natury społecznej, to zbliżanie Polski do standardów europejskich w

dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa i godziwych warunków pracy,

ochrony środowiska i - generalnie - wyższa jakość życia. Korzyści społeczne wynikać będą z

perspektywy otwarcia granic, swobody osiedlania się i podejmowania działalności

gospodarczej.

Powstanie Unii Europejskiej stało się doniosłym wydarzeniem politycznym i

gospodarczym we współczesnym świecie. W perspektywie najbliższego dziesięciolecia jej

rozwój powinien doprowadzić do uformowania zjednoczonego europejskiego systemu

gospodarczego, zapewniającego zrzeszonym krajom i ich obywatelom stworzenie

dogodnych warunków współpracy, współdziałania oraz znacznego poprawienia poziomu

życiowego ludności, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, które ubiegają się o przyjęcie

do Unii.

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową obejmującą trzy różne wspólnoty.

Z prawnego punktu widzenia istnieją one w dalszym ciągu obok siebie, ale w warunkach

realiów politycznych mogą być traktowane jako jedna całość. W porównaniu z innymi

organizacjami międzynarodowymi Unia Europejska posiada kilka dość unikatowych

charakterystycznych cech. Przede wszystkim posiada ona silną strukturę prawną, opartą

na traktatach.