Wywiad

Wywiad – celowa, wcześniej przygotowana, ukierunkowana rozmowa, którą badacz tłumaczy

z wcześniej wytypowanym respondentem.

- Celem rozmowy jest uzyskanie określonych wcześniej istotnych dla badacza danych.

Typy wywiadów:

1) ze względu na formę

a) ustne i pisemne

ustne – rozmowa na interesujący badacza temat

pisemne – pytania i odpowiedzi mogą też być zadawane w formie pisemnej. Może to się

odbywać na zasadzie ankiety bądź wcześniej zadanych pisemnie pytań i odpowiedzi na te

pytania też są w formie pisemnej.

2) sposób przeprowadzenia wywiadu

b) skategoryzowany i nieskategoryzowany

skategoryzowany – respondent ma rozmawiać na określony temat ściśle według wcześniej

przygotowanego scenariusza. Nie może jednak nic zmieniać, ani kolejności pytań, ani słów

użytych w pytaniach.

nieskategoryzowany – wywiad swobodny, respondent ma pełną inicjatywę co do

prowadzenia rozmowy, może przedstawiać pytania, kierując się jedynie celem badania.

Wywiad ten pozwala na uzyskanie danych jakościowych.

3) zachowanie się badającego

c) jawny i ukryty

jawny – badana osoba została dokładnie poinformowana o tym, że prowadzi się z nią

wywiad, o celu badań i o roli jaką będzie odgrywał badany

ukryty – mówi się o nim wtedy, gdy jakaś część wywiadu jest dla badanego ukryta np. cel

badania.

wyróżniamy rodzaj pośredni

- wywiad jawny nieformalny – mówi się o nim wtedy, gdy badana osoba została

poinformowana, że prowadzi się z nią wywiad i godzi się na to, aby w nim uczestniczyć, ale

nie zostaje poinformowana o rzeczywistej roli badającego lub o celu badań.

4) ilość uczestników

d) indywidualny i zbiorowy

indywidualny – wywiad taki przeprowadzamy tylko z jedną osobą

zbiorowy – kiedy wywiad jest przeprowadzany więcej niż z jedną osobą.

e) panelowy

1) kilku badających zadaje pytania jednemu respondentowi w co najmniej dwóch

spotkaniach odbywających się w ciągu określonego czasu

2) jeden badacz zadaje pytania kilku respondentom w co najmniej dwóch spotkaniach.

Spotkania te są oddzielone pewnym okresem czasu.

ELEMENTY WYWIADU:

1) zestaw pytań

2) respondent

3) badacz.