Badania oparte na dokumentach

a) dokument występujący w dowolnej postaci, jako dowód istnienia określonych

faktów, wydarzeń – wszystko to, co może być lub jest po prostu źródłem danych o

przeszłych albo istniejących faktach i zjawiskach społecznych np. narzędzia i

przedmioty codziennego użytku, obrazy, rzeźby itp.

b) dokument jako pisemny dowód istnienia określonych faktów i wydarzeń – pisemne

źródła np. inskrypcje (napisy na materiale trwałym, tzn. na kamieniu, metalu)

zamieszczone na nagrobkach, budynkach, monetach i innych przedmiotach.

Typy dokumentów:

a) dokumenty zebrane w sposób systematyczny

- dokumenty naukowe – dokumenty, na które składają się artykuły w czasopismach

naukowych itp.

- opracowania statystyczne

- dokumenty kompilacyjne np. książka adresowa, książka telefoniczna, katalog biblioteczny

b) dokumenty okolicznościowe

- dokumenty osobiste – dokumenty, które wyrażają osobiste odczucia i spostrzeżenia autora:

listy, autobiografie, pamiętniki, dzienniki, wywiady, wyznania.

- notatki – pozwalają na względnie dokładne i bezpośrednie odtworzenie danych wydarzeń.

Zliczamy tutaj protokoły, stenogramy, zapisy utrwalone na taśmach magnetofonowych,

sprawozdania – przedstawiają fakty z pewnym opóźnieniem.

SOCJOMETRIA – dział socjologii, który zajmuje się oddziaływaniami między członkami

grupy, bądź między jednostką a zbiorowościami: metoda opracowywania już zdobytych

materiałów.

Techniki badań wzajemnych oddziaływań:

- obserwacja

- kwestionariusz socjometryczny (socjotechniczny) – zawiera pytania dotyczące reakcji

Międzyludzkich

Wskaźniki socjometryczne:

1) indywidualne

a) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów pozytywnych, czyli jej

pozytywny status socjometryczny.

b) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów negatywnych, czyli jej

negatywny status socjometryczny

c) pozycji ogólnej danej jednostki

d) pozytywnej ekspensywności osoby

e) negatywnej ekspensywności społecznej osoby

2) grupowe

a) ekspansywności grupy

b) spoistości albo wzajemności grupy

c) zwartości grupy

d) integracji grupy.

SOCJOGRAM – graficzne przedstawienie wyników naniesionych do tabeli socjometrycznej

Typy socjogramów:

1) Nieuporządkowany – sporządza się tylko dla małych grup, gdyż w przypadku grup

bardziej licznych może zatrzeć się układ pozycji członków grupy badanej, ze względu

na dużą liczbę krzyżujących się ze sobą linii.

2) Socjogram kołowy – buduje się na zasadzie koncentrycznej: punkty oznaczające

osoby otrzymujące największą liczbę wyborów znajdują się bliżej środka koła, a

oznaczenia osób najrzadziej wybieranych – daleko na zewnątrz. Socjogram kołowy

informuje od razu o wartości pozycji, jaką zajmuje dana osoba w stosunku do

pozostałych.

3) Socjogram hierarchiczny – najbardziej czytelny sposób przedstawienia graficznych

uzyskanych w badaniu socjometrycznym wyników. Stosujemy go jednak, gdy badamy

dużą liczebnie grupy w oparciu tylko o jedno kryterium.