Badania całościowe i reprezentacyjne

- charakter całościowy badań – gdy przebadamy wszystkich osobników danej zbiorowości

czyli cała populację (możliwe gdy dana populacja nie jest zbyt liczna)

- badania reprezentacyjne – koncentrują się tylko na jakiejś części osobników interesującej

nas zbiorowości. Obejmuje ona tylko część osób przynależnych do badanego zbioru czyli

obejmuje tylko jakiś fragment zwany na ogół próbką reprezentacyjną danego zbioru.

Cel: dostarczenie ilościowych i porównywalnych danych

Zalety:

* zebranie danych w krótkim czasie

* mniejsze koszty badań

* dokładniejsze badanie

Próbka jest reprezentacyjna – jeżeli jest podzbiorem, który pod względem swojej struktury:

składu odpowiada wiernie temu zbiorowi z którego została pobrana

Wielkość próbki reprezentacyjnej zależy od:

- stopnia różnorodności, jaki cechuje daną zbiorowość (im bardziej różnorodna zbiorowość

tym większa musi być próbka)

- ilość kategorii statystycznych, na które ma być podzielona dana zbiorowość (im więcej

kategorii chcemy uwzględnić w naszych badaniach tym większa powinna być próbka)

- stopnia dokładności i pewności, który zamierzamy osiągnąć w badaniach (im większa

reprezentacja tym większa dokładność)

PODSTAWĄ obliczenia wielkości próbki jest rachunek statystyczny.

Charakter błędów przy tworzeniu reprezentacji.

a) przedmiotowy – błędy wynikające z przyjęcia złych założeń

b) wynika z błędów metodologicznych przy tworzeniu próby