Badania ankietowe

- badania przeprowadzane na zasadzie wywiadu pisemnego, w którym istotną rolę

odgrywa ankieta.

- w celu możliwie szybkiego przebadania dużej zbiorowości ludzi

- nie potrzeba respondenta

- rola badającego w tej metodzie ogranicza się jedynie do opracowania ankiety i wyboru

osób, które zmierza przebadać.

- analizą ankiet przeważnie zajmuje się już inna osoba

- ankieta – charakter bezosobowy i anonimowy.

Wady ankiet

a) w bezpośrednich rozmowach można uwzględnić indywidualne różnice respondentów,

natomiast w badaniach ankietowych jest to nie możliwe

b) w każdej badanej grupie SA tacy ludzie, którzy z różnych przyczyn nie umieją dobrze

wypełnić ankiety. Im bardziej złożona ankieta tym tych ludzi będzie więcej.

c) w każdej ankiecie pojawiają się pytania, które mogą wywołać różne skojarzenia z

poszczególnych osób. Powoduje to rozbieżności w interpretowaniu odpowiedzi.

d) ankieta nie daje możliwości notowania co respondentowi mówi, jak gestykuluje, jaką

ma mimikę w chwili wypełniania ankiety. Skupia się tylko na zbieraniu danych o

charakterze ilościowym.

e) duży odsetek ankiet najczęściej pocztowych po prostu przepada.

Ze względu na sposób rozprowadzania ankiet wyróżnia się typy:

a) środowiskowe – rozprowadzane przez ankietera w wybranym środowisku np. wsia

pracowników

b) prasowe – załączone do gazet, czasopism osobno lub na ich łamach

c) pocztowe – respondent rozsyła ankiety na dane adresy poszczególnych osób

wybranych do badania.

Zasady opracowywania ankiet

* Ankieta dobrze i poprawnie przygotowana budzi zaufanie i prowadzi do jej wypełnienia.