Macierz ADL (ADL Matrix)

Powstała ona w firmie doradczej A.D. Little Inc. w latach siedemdziesiątych. Model analiza

strategicznej ADL został skonstruowany na podstawie dwóch zmiennych:

stopnia dojrzałości dziedziny – oparta jest na cztero fazowym cyklu życia produktu.

Cykl ten składa się z faz: rozruch, wzrost, dojrzałość, schyłek. Włączając do analizy

dodatkowo stopę wzrostu dziedziny, model ADL, podobnie jak BCG, opiera się przy jej

pomiarze na kryterium zapotrzebowania finansowego. Zakłada się, że w pierwszych

dwóch fazach cyklu życia zapotrzebowanie to jest wysokie, w następnych zaś szybko

spada. Założenie to pozwala jednocześnie oceniać poziom ryzyka sektorowego, które się

wyraża stopniem prawdopodobieństwa zaistnienia nieprzewidywalnych zmian lub nawet

załamań wynikających np.; z nowych regulacji prawnych, innowacji technologicznych,

zaburzeń rynkowych. Działalność w fazie rozruchu jest bardziej wrażliwa na te zmiany i

zaburzenia niż działalność dojrzała i ustabilizowana.

pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w danej dziedzinie - mierzy się ją jego

relatywną tzn porównywaną z konkurentami, siłą rynkową określaną wg stopnia

opanowania kluczowych czynników sukcesu. Między pozycją konkurencyjną

przedsiębiorstwa a jego rentownością segmentową istnieje ścisły związek. Podobny

związek zachodzi między pozycją konkurencyjną a poziomem ryzyka. Im pozycja ta jest

silniejsza, tym ryzyko jest mocniejsze i odwrotnie.

ZALECENIA STRATEGICZNE wynikają z porównania z modelem BCG:

- rozwój naturalny – polegający na angażowaniu wszystkich zasobów w te dziedziny,

w których przedsiębiorstwo ma dobrą pozycją konkurencyjną, oraz w segmenty

przyszłościowe, będące w fazie rozruchu

- rozwój selektywny – przeciwieństwo rozwoju naturalnego, polegający na

wybiórczym zasilaniu segmentów miernych lub nawet słabych, aby je uczynić bardziej

rentownymi i umożliwić poprawienie ich pozycji konkurencyjnej.

- porzucenie – tych dziedzin działalności, których rentowność jest niska lub na

obszarze których pozycja przedsiębiorstwa jest słaba.