Macierz McKinseya

Określana również jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku lub

macierz GE. Koncepcja tej macierzy powstała w firmie General Electric Corporation we

współpracy z firmą doradczą McKinsey. W analizach starano się wyeliminować słabości

metody BCG, głównie zawarte w niej uproszczenia.

W modelu tym również za punkt wyjścia bierze się dwie zmienne:

pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, która jest mierzona tak samo jak w modelu

ADL. Jednak tutaj uwzględnia się więcej kluczowych czynników sukcesu oraz ich

wzajemne oddziaływania.

wartość sektora – zmienna ta jest oryginalnym wkładem grupy McKinseya do analizy

strategicznej. Uwzględnia się tu stopień atrakcyjności danej dziedziny działalności dla

analizowanego przeds.

Konstrukcja tej macierzy wymaga określania zestawu kryteriów atrakcyjności przemysłu

oraz zestawu kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej badanego przedsiębiorstwa. Ocena

wymaga wykonania następujących czynności:

- identyfikacja kryteriów determinujących atrakcyjność przemysłu, wielkość i wzrost

rynku, zyskowność przemysłu, stabilność technologiczna itd.

- ważenie ocen, chodzi o relatywną ważność kryteriów np.: wielkość rynku – waga –

0,15, intensywność konkurencji – waga – 0,2 itd. Suma wag wszystkich ocenianych

kryteriów wynosi 1,00

- określenie całkowitego wyniku wartościowania kryteriów oceny atrakcyjności

przemysłu przez zsumowanie ocen ważonych