Portfel technologiczny

Określa się na podstawie stopnia atrakcyjności przyszłej technologii, jej pozycji w cyklu

życia produktu oraz wielkości potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa mierzonego w

relacji do najgroźniejszych konkurentów.

Etapy opracowywania portfela technologicznego są podobne jak przy portfelu

produkcyjnym:

grupuje się produkty wg pokrewnych technologii

- określa się poziom atrakcyjności technologii wg określonego kryterium

- opracowuje się prognozy

- określa się poziom produkcji wg bieżąco stosowanych technologii

- dokonuje się oszacowania poziomu ryzyka

- ocenia się możliwości zastosowania określonych strategii działania w

przedsiębiorstwie w dziedzinie badań i rozwoju

Zależnie od atrakcyjności technologii należy podejmować różne decyzje inwestycyjne. Oto

wytyczne:

- inwestować w technologia średnio lub wysoce atrakcyjne oraz w technologie

realizowane za średnim lub dużym mistrzostwem,

- badać i selekcjonować technologie mało atrakcyjne lub źle stosowane

- rezygnować z inwestowania w technologie, które nie są ani atrakcyjne, ani dobrze

Stosowane