Zasady ustalania stopy procentowej

- ulega wahaniom w czasie,

- na jej wysokość wpływa inflacja,

- jeśli stopa procentowa przekracza poziom inflacji, to różnica między nimi to realna stopa

procentowa,

- jej wysokość zależy od popytu i podaży na pożyczki,

- czynniki finansowe wpływające na wysokość stopy procentowej to:

- inflacja,

- wynagrodzenie właściciela kapitału,

- ryzyko lokaty,

- koszt unieruchomienia kapitału.

Mogą wystąpić okresy, w których w skutek nadmiernej podaży kapitałów stopa procentowa będzie kształtowała się przez pewien okres poniżej poziomu inflacji, w innych okresach wyższy popyt na pożyczki wpływać będzie na pojawienie się dość znacznej niekiedy stopy realnej odsetek.

Pieniądz – posiada określoną wartość, a wartość jednostki pieniądza, którą obecnie dysponujemy jest inna niż wartość tej samej jednostki w przyszłości. Na przyszłą wartość określonej jednostki pieniężnej, którą dzisiaj posiadamy ma wpływ:

- inflacja,

- wysokość oprocentowania,

- okres czasu, na jaki zamierzamy zainwestować pieniądze.

Zmienna wartość pieniądza w czasie wynika z faktu, że z upływem czasu pieniądz traci na wartości.

Wartość przyszła – jest to wartość, jaką zainwestowana dziś kwota pieniądza będzie posiadać

w przyszłości. Jej wysokość jest zależna od stopy procentowej oraz sposobu kapitalizacji odsetek.

Wyrożniamy dwa rodzaje kapitalizacji:

1. rachunek odsetek prostych,

2. rachunek odsetek składanych.

Rachunek odsetek prostych – przy zastosowaniu tego rachunku (kapitalizacja zwykła), odsetki są naliczane od tej samej kwoty przez cały czas trwania, np. lokaty, a więc jedynie pierwotny kapitał przynosi dochód w tym założonym okresie. W praktyce oznacza to, że odsetki są pobierane bezpośrednio po ich naliczeniu.