Rodzaje akcji i wynikające z nich prawa

Biorąc pod uwagę sposób przenoszenia własności możemy wyróżnić akcje:

- imiennie,

- na okaziciela.

Akcja imienne tym różnią się od akcji na okaziciela, że w treści zawierają także nazwisko właściciela.

Musi ono być też wpisane do księgi akcyjnej prowadzonej przez zarząd spółki. Z ich posiadaniem łączą się pewne ograniczenia związane ze zbywalnością. Na ogół ich zbycie wymaga oświadczenia woli posiadania zgłoszenia nowego właściciela do zarządu w celu wpisania go do księgi akcyjnej i zgody organów spółki.

Większość wystawionych w obrocie akcji to akcje na okaziciela. Ich zbywanie odbywa się poprzez zwykłe wręczenie dokumentu, jeżeli akcja występuje w formie materialnej lub przez odpowiednie przeksięgowanie na rachunkach inwestycyjnych posiadacza i nabywcy, jeżeli występuje ona w formie zdematerializowanej.

Często spotykanym podziałem akcji jest ich rozróżnienie ze względu na uprawnienia ich właścicieli.

Wymienia się też akcje:

- zwykłe,

- uprzywilejowane.

Akcje zwykłe – są podstawą obrotu giełdowego. Z reguły nie ma ograniczeń w ich obrocie, zarówno w sensie przedmiotowym (niedopuszczenie niektórych brokerów). Z posiadaniem akcji zwykłych nie łączą się żadne dodatkowe lub szczególne uprawnienia. Natomiast ich nabycie daje akcjonariuszowi określone prawa, które generalnie można podzielić na dwie grupy. Są nimi prawa korporacyjne i prawa majątkowe.

Zakup akcji – dokonując zakupu akcji, należy wystawić zlecenie kupna wskazując nazwę papierów wartościowych (nazwę spółki), której akcje chcemy kupić, liczbę akcji, termin ważności zlecenia oraz cenę, po jakiej jesteśmy gotowi kupić akcje. Zakupu dokonujemy na giełdzie papierów wartościowych, która jest specjalnym typem giełdy. Jako instytucja finansowa podlega szczególnym regulacjom. Jej działanie jest bardzo starannie określone

i podlega ścisłej kontroli, lecz podobnie jak każda inna giełda umożliwia spotkanie jak największej liczby sprzedających z kupującymi, by doprowadzić do ustalenia rynkowej ceny towaru w tym wypadku papierów wartościowych.

Natomiast kolejne transakcje sprzedaży dokonywane są na rynku wtórnym, np. na wspomnianej już wcześniej giełdzie papierów wartościowych. Spółki emitują akcje w celu zgromadzenia lub powiększenia już istniejącego kapitału.