Wycena obligacji

- Obligacja to instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona zwana

emitentem obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony zwanej obligatariuszem (jest to właściciel obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupy obligacji.

- Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu; kredytodawcą jest obligatariusz, czyli

właściciel obligacji. Kredytobiorcą jest emitent obligacji.

- Termin wykupu – termin, po upływie którego emitent zobowiązany jest dokonać wykupu, tzn. zwrócić zaciągnięty kredyt właścicielowi obligacji.

- Wartość (cena) nominalna – wartość, na jaką opiewa jedna obligacja (w przypadku

detalicznych obligacji skarbowych wynosząca 100 zł) jest to wartość, którą emitent zwraca

w cenie wykupu.

- Cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w _____ emisji (rozpoczęcia

sprzedaży) prawnemu właścicielowi, w przypadku obligacji skarbowych jest ustalana przez

Ministra Finansów. Może być równa, niższa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji.

- Cena sprzedaży – cena płacona przez inwestora w danym dniu sprzedaży obligacji, o ile

w przypadku obligacji oszczędnościowych cena ta jest stała i równa zawsze wartości nominalnej 100 zł, a w przypadku papierów rynkowych powiększa się każdego dnia o odsetki przypadające na dany dzień, doliczane do ceny emisyjnej za dzień od pierwszego dnia sprzedaży danej obligacji do dnia ich zakupu.

- Oprocentowanie – określa wielkość odsetek od zaciągniętego kredytu, wyrażone jest

w procentach wartości nominalnej. Zwykle odsetki płacone są regularnie, np. co rok, co pół roku, co kwartał.

- Okres odsetkowy – przedział cenowy, za który naliczane są odsetki od obligacji, po

zakończeniu tego okresu następuje wypłacanie odsetek albo ich kapitalizacja.

- Kapitalizacja odsetek – naliczanie odsetek w kolejnym okresie odsetkowym od wartości

nominalnej obligacji powiększonej o odsetki narosłe w poprzednich okresach odsetkowych.

- Dzień udzielenia praw – dzień, w którym właściciel obligacji nabywa prawo do otrzymania

świadczeń z tytułu posiadanych obligacji (wykupu lub wypłaty odsetek).

- Dzień wymagalności – dzień, w którym następuje wykup obligacji lub wypłata odsetek.

Wyrożnia się obligacje:

1. O stałym oprocentowaniu.

2. O zmiennym oprocentowaniu.

3. Zerokuponowe.

Bieżąca stopa dochodu – stopa ta właśnie przy spadku ceny obligacji i vice versa nie uwzględnia ceny zmiany wartości pieniądza w czasie, a zatem jest dość rzadko stosowana. Gdy mówimy o cenie obligacji możemy mieć na myśli cenę bez narosłych odsetek (cenę czystą) lub cenę z narosłymi odsetkami (cenę brudną). Cena brudna jest niemal zawsze wyższa od ceny czystej, z wyjątkiem chwili bezpośrednio po płatności odsetek. W analizie zwykle zakładamy, że odsetki narastają w sposób liniowy (choć możliwe jest też inne ujęcie). Wysokość odsetek każdego dnia określa wzór.