Według ustawy o finansach publicznych wydatki BP dzielą się na 3 grupy

1. Wydatki bieżące – koszty funkcjonowania państwa związane z finansowaniem sektora

publicznego oraz ze świadczeniami usług publicznych i społecznych. Zalicza się tu: dotacje

i subwencje dla JST oraz dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą – zarówno

publicznych i prywatnych.

2. Wydatki związane z obsługą długu publicznego – obejmują dwie grupy wydatków. Jedna

dotyczy wydatków związanych z oprocentowaniem i dyskontem skarbowych papierów

wartościowych oraz oprocentowaniem zaciągniętych kredytów i pożyczek. Druga zaś obejmuje

wydatki związane z udzielonymi przez skarb państwa poręczeniami i gwarancjami.

3. Wydatki majątkowe – dotyczą inwestycji realizowanych w państwowych jednostkach

budżetowych. Związane są z dotacjami celowymi na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w JST lub w przedsiębiorstwach państwowych.

Wydatki BP:

- Przeznaczane są na finansowanie zadań państwa, na dofinansowanie działalności JST, na

obsługę długu publicznego.

- Udział w wydatkach:

- działalność bieżąca - ponad 80%,

- obsługa długu publicznego - 12-13%,

- inwestycje 4-6%.

Dochody BP:

- Głównym źródłem są: podatki, zysk NBP, zysk przesiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek skarbu państwa.

- Dzielą się na:

- dochody podatkowe (udział ok. 90%),

- dochody niepodatkowe (udział ok. 10%).