Wczytanie danych- zajęcia

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wczytanie danych- zajęcia - strona 1

Fragment notatki:

Piotr Chojnacki:
MATLAB
zajęcia 4:
{Poni ej znajduje się zrzut ekranowy pola gdzie wpisuje się komendy. Nie wszystkie
komendy są opisane. Wynik działania ka dej z nich widać linijkę ni ej.}
Znajdziesz tutaj funkcje i skrypty funkcyjne, które mo na zastosować w chemii a szczególnie
w spektroskopii – przykłady.
wczytanie.m
{Zadaniem funkcji jest wczytanie zbiorów widm. Funkcja sama dodaje rozszerzenie w postaci
PRN. Dane z plików wczytywane są jako macierz. Gdzie pierwszą kolumną jest liczba falowa
a drugą intensywność.}
function macierz=wczytanie(nazwa,pocz,krok,kon)
macierz=[]
for i=pocz:krok:kon
nazwa1=[nazwa, int2str(i),]
eval(['load ' nazwa1 '.PRN'])
dane=eval(nazwa1);
macierz=[macierz dane(:,2)];
end
{przykład wywołania – 20….85 są to kolejne nazwy widm dlatego krok wynosi 5}
wczytanie('NBUT',20,5,80);
macierz =
[]
nazwa1 =
NBUT20
nazwa1 =
NBUT25
nazwa1 =
Piotr Chojnacki
1
NBUT30
nazwa1 =
NBUT35
nazwa1 =
NBUT40
nazwa1 =
NBUT45
nazwa1 =
NBUT50
nazwa1 =
NBUT55
nazwa1 =
NBUT60
nazwa1 =
NBUT65
nazwa1 =
NBUT70
nazwa1 =
NBUT75
nazwa1 =
Piotr Chojnacki
2
NBUT80
wczytanie1.m
{Zadaniem funkcji jest wczytanie zbiorów widm. Funkcja sama dodaje rozszerzenie w postaci
PRN. Dane z plików wczytywane są jako macierz. Gdzie pierwszą kolumną jest liczba falowa
a drugą intensywność. Dodane zostało rysowanie widma}
function [macierz,y]=wczytanie1(nazwa,pocz,krok,kon)
macierz=[]
for i=pocz:krok:kon
nazwa1=[nazwa, int2str(i),]
eval(['load ' nazwa1 '.PRN'])
dane=eval(nazwa1);
macierz=[macierz dane(:,2)];
end
y=dane(:,1);
plot(y,macierz)
{Wynikiem działania funkcji jest następujący wykres wczytanych widm}
Piotr Chojnacki
3
wczytanie1a.m oraz wczytanie1b.m
{Zadaniem obu funkcji jest wczytanie zbiorów widm. Funkcje sama dodają rozszerzenie w
postaci PRN. Dane z plików wczytywane są jako macierz. Gdzie pierwszą kolumną jest liczba
falowa a drugą intensywność. Poza tym aby wczytać i narysować widma oba zbiory muszą
mieć tą samą długość.}
function [macierz,x]=wczytanie1a(nazwa,pocz,krok,kon)
macierz=[]
for i=pocz:krok:kon
nazwa1=[nazwa, int2str(i),]
eval(['load ' nazwa1 '.PRN'])
dane=eval(nazwa1);
[c,y]=size(dane)
if cy
macierz=[macierz dane(:,2)];
else macierz=[macierz;dane(2,:)];
end
end
if cy
x=dane(:,1);
else x=dane(1,:);
end
plot(x,macierz)
--------------------------------------------------------------------function [macierz,x]=wczytanie1b(nazwa,pocz,krok,kon)
macierz=[]
w=[nazwa, int2str(pocz),]
eval(['load ' w '.PRN'])
pio=eval(w);
pocz=pocz+krok;
for i=pocz:krok:kon
nazwa1=[nazwa,int2str(i),]
eval(['load ' nazwa1 '.PRN'])
dane=eval(nazwa1);
if length(dane(:,1))==length(pio(:,1))
[c,y]=size(dane)
if cy
macierz=[macierz;dane(:,2)];
else macierz=[macierz;dane(2,:)];
end
Piotr Chojnacki
4
if cy
x=dane(:,1);
else x=dane(1,:);
end
else
disp('zbiory o ró nej długości')
end
end
plot(x,macierz)
funnumer.m oraz numer.m
{Zadaniem obu funkcji jest podanie pozycji i wartości punktu o danej liczbie falowej. Do
prawidłowego działania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz