Warunki dopuszczalności procesu-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki dopuszczalności procesu-wykład  - strona 1 Warunki dopuszczalności procesu-wykład  - strona 2 Warunki dopuszczalności procesu-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI PROCESU
Merytoryczne przyczyny umorzenia postępowania art. 17 § 1 pkt 1-4 Art. 17.   § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa, 3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, 4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze, Art. 414 § 1 (pkt 1 i 2 art. 17) Art. 414.   § 1. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych przemawiających za warunkowym umorzeniem postępowania, sąd wyrokiem umarza postępowanie albo umarza je warunkowo. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 sąd wydaje wyrok uniewinniający , chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny. Przesłanki procesu stricte formalnych przewodów procesowych (okoliczności, które nie pozwalają na wszczęcie, pozwolenie procesowe i merytoryczne orzekanie).
Jurysdykcja karna- uprawnienie do wymierzania sprawiedliwości w sprawach karnych (należy wyłącznie do sądów)]
Jurysdykcji polskich sądów nie podlegają w ogóle - np przedstawiciele dyplomatyczni w RP.
Należy ustalić, ktory z sądów właściwy do orzekania
PODSĄDNOŚĆ - przedmiotowy aspekt jurysdykcji, warunek dopuszczalności procesu karnego, badanie czy w ogóle sprawa jest podsądne sądom polskim , prawo wskazuje rodzaj sądu karnego (powszechny lub szczególny) + wyjątek TS
Podsądność nie równa się właściwość!!
Właściwość - tzw. kompetencja, odzwierciedla drugi aspekt jurysdykcji, aspekt podmiotowy, kompetencja do rozstrzygania konkretnej sprawy, uprawnienie konkretnego sądu do rozpozania konkretnej sprawy!!
Jurysdykcja: 2 aspekty: Przedmiotowy (związany z podsadnością)
Podmiotowy (związany z właściwością) PODSĄDNOŚĆ Z terminologii języka prawniczego.
Art.17 § 1 pkt 8- podsądność: sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych, - brak podsądności w ogóle- nigdy nie jest dopuszczalne wszczęcie, kontyuowanie sprawy
Jeżeli brak podsądności sądu powszechnego lub sądów szczególnych- to mimo braku podsądności, możliwe przekazanie spraw między sądami.
- brak podsądności- cechy negatywnej przesłanki procesowej konkretnej lub abstrakcyjnej.
Bezwzględnie immunitety - wyłączone spod jurysdykcji sądów karnych na rzecz sądownictwa dyscyplinarnego.


(…)

… ustawowej liczby posłów.
198 ust. 1 i 3 K.
Art. 198.
1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady
…, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
2) pracowników wojska o przestępstwa:
a) określone w art. 356--363 Kodeksu karnego w związku z art. 317 § 2 tego kodeksu,
b) popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
3) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członków ich personelu cywilnego, o przestępstwa popełnione w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
§ 2. Sprawy o przestępstwa wymienione w § 1 nie przestają podlegać orzecznictwu sądów wojskowych mimo zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej lub ustania zatrudnienia pracownika w wojsku.
§ 3. W razie zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej lub ustania zatrudnienia pracownika w wojsku sprawę…
… nietrwały
pozorne ograniczenie podsądności- „czyn nie jest przestępstwem” (delikt cywilny, przewinienie dyscyplinarne), brak tzw. sprawy karnej
podsądność ograniczona przez sądy wojskowe- ze względów podmiotowych i przedmiotowych
orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy z 647 kpk (względy podmiotowe)
§ 1. Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy:
1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz