Waluta euro

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Waluta euro - strona 1 Waluta euro - strona 2 Waluta euro - strona 3

Fragment notatki:


Europejska jednostka walutowa - EURO Rok 1999 jest początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. 1 stycznia tego roku weszła bowiem w życie Unia Gospo­darcza i Walutowa (Economic and Monetary Union - EMU), w ramach której wprowadzono nową, wspólną dla wszystkich członków EMU, wa­lutę - EURO. Docelowo zastąpi ona waluty narodowe krajów członkow­skich Unii. To wydarzenie będzie miało wpływ na wszystkie firmy pro­wadzące jakiekolwiek rozliczenia w dowolnej walucie naro­dowej EMU, a także na wszystkie banki, które prowadzą rozliczenia międzyna­rodowe.
Nie oznacza to jednak chaosu. Przeciwnie, wprowadzenie sta­bilnej wspólnej waluty i stworzenie tym samym ogromnego, konkurencyjnego w skali światowej, rynku finansowego umocni gospodarczo Europę i zwięk­szy jej zdolność konkuro­wania z USA i Japonią.
Niniejsze opracowanie ma na celu zapoznanie z zasadami wprowa­dzania i stosowania nowej waluty, ułatwienie zrozumienia zacho­dzących zmian i pomoc w przygoto­waniu się do nich.
Wszystkie opisane poniżej zasady i regulacje prawne obo­wiązujące w krajach EMU, obowiązują także w polskim systemie bankowym.
Rys historyczny Dążenie krajów Europy Zachodniej do tworzenia wspólnoty gospo­darczej datuje się od bardzo dawna. Już w 1951 roku na mocy Traktatu Paryskiego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, ustanawiając ponadnarodową kontrolę nad dwoma najważniejszym i materiałami wo­jennymi. Sygnatariusze: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy po­stanowiły "skończyć krwawe konflikty, które nas podzieliły" dwukrotnie w pierwszej połowie stulecia. W 1957 roku, na mocy Traktatu Rzymskiego, te same sześć państw powołało do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą, przekształconą w 1967 roku we Wspólnotę Europejską. W 1973 roku do Wspólnoty przy­stąpiła Wielka Brytania. W 1979 roku EWG powołała do życia Europejski System Walu­towy i wprowadzi­ła europejską jednostkę walutową ECU (European Cur­rency Unit), opracowując jednocześnie centralny kurs walut w sto­sunku do ECU .
W 1992 roku podpisano Traktat w Maastricht, na mocy które­go Wspólnota Gospodarcza stała się Unią Europejską. Wówczas też posta­nowiono, że w Europie powstanie EMU, a w jej ramach będzie obowią­zywać jedna, wspólna dla wszystkich członków, waluta nazwana EURO. W Maastricht ustalono także kryteria, jakie musi spełniać kraj chcący przystąpić do EMU. W 1995 roku na szczycie w Madrycie opra­cowano trzy etapy wprowadzania euro. I tak w 1999 roku EMU staje się faktem dla 11 spośród 15 członków Unii Europejskiej.
Kryteria przystąpienia d o EMU Polityka monetarna w ramach EMU jest ustalana i prowadzo­na przez niezależną instytucję zwaną Europejskim Systemem Banków Cen­tralnych (ang.: European System of Central Banks - ESCB). Wymagania stawiane krajom wchodzącym do EMU są wypadkową ogólnych warun­ków gospodarczych w pań­stwach członkowskich Unii Europejskiej i re­gulacji prawnych tworzonych przez narodowe banki centralne tych państw, które są zbieżne ze Statutem ESCB. Realizacją polityki finanso­wej EMU zajmuje się Europejski Bank Centralny.


(…)


Hiszpania
Peseta
Hiszpańska
ESP
Holandia
Gulden
Holenderski
NLG
Irlandia
Funt
Irlandzki
IEP
Luksemburg
Frank Luksemburski
LUF
Niemcy
Marka
Niemiecka
DEM
Portugalia
Escudo
Portugalskie
PTE
Włochy
Lir włoski
ITL
* Kod waluty euro: EUR
U stanowienie jednej waluty dla tak dużego rynku oznacza, że euro będzie używane do rozliczania około 1/3 wszystkich transakcji handlu świato­wego już na początku swego…
… z wprowadzeniem euro - trudności w krajach nie należą­cych do EMU, kraje te, w ramach przygo­towania do zmiany waluty, wprowadzają szczegółowe rozwią­zania prawne, mające ułatwić proces zastąpienia 11 walut EMU walutą euro. Dla przykładu w USA w trzech stanach: Nowy York, Kalifornia i I1inois zostały wprowadzone przepi­sy prawne regulujące zamianę marki niemieckiej na Euro.
Kursy konwersji. Sposób przeliczania…
… w Londynie (LIBOR) zastąpiono stawką Euro-LIBOR, z jednym wyjątkiem. Stawka LIBOR dla marki niemieckiej będzie nadal ogłaszana, aż do końca etapu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2001 roku. Do końca 2001 roku wszy­stkie operacje w euro będą odbywać się wyłącznie bezgotówkowo.
Przez najbliższe trzy lata będziemy mieli do czynienia ze współist­nieniem walut narodowych i euro. W tym też czasie mają Państwo…
… oprocento­wania kredytów, tzw. stawki LIBOR, FIBOR, VIBOR itp. zo­stały zastąpione nowymi stawkami dla euro. Przy czym od 1 stycznia 1999 r. stawki ofe­rowane przez poszczególnych członków EMU (FIBOR we Frankfurcie, VIBOR w Wiedniu, PIBOR w Paryżu itd.) zostały automatycznie zastą­pione stawką EURIBOR (Euro-Interbank-Offered-Rate) ogłaszaną w Bru­kseli. Natomiast dotychczasowe stawki dla walut EMU ofero­wane…
… i wa­lucie narodowej w ramach tej samej transakcji, fakt, że doku­menty prezentowane w ramach akredytywy w różnych walutach nie będą uznawane za niezgodne, możliwość umieszczania w treści transakcji do­kumento­wych klauzuli waluty i/lub klauzuli dokumentowej (zasto­sowanie klauzuli waluty i/lub klauzuli dokumentowej stworzy możliwość prezen­tacji dokumentów zarówno w walucie narodowej, jak i w euro…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz