Ustawa o samorządzie województwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o samorządzie województwa  - strona 1 Ustawa o samorządzie województwa  - strona 2 Ustawa o samorządzie województwa  - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/38
Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576
USTAWA
Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.
1590, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz.
o samorządzie województwa
558, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr
162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055,
Rozdział 1
Nr 116, poz. 1206, Nr
Przepisy ogólne
167, poz. 1759, z 2006
r. Nr 126, poz. 875,
Nr 227, poz. 1658, z
2007 r. Nr 173, poz.
Art. 1.
1218, z 2008 r. Nr
1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorzą- 180, poz. 1111, Nr
216, poz. 1370, Nr
dową.
223, poz. 1458, z 2009
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa, r. Nr 157, poz. 1241,
należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz.
terytorium.
230.
z dnia 5 czerwca 1998 r.
Art. 2.
1. Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy.
2. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
Art. 3.
Administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i
pod jednym zwierzchnikiem.
Art. 4.
1. Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i
gminy.
2. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów
nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu
administracyjnym.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 2/38
Art. 5.
1. Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów samorządu województwa.
2. (skreślony).
3. (skreślony).
4. (skreślony).
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.
Art. 6.
1. Samorząd województwa:
1) wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność,
2) dysponuje mieniem wojewódzkim,
3) prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
2. Województwo ma osobowość prawną.
3. Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.
Art. 7.
1. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
2. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 8.
1. W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe
jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
Art. 8a.
Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 3/38
Art. 8b.
1. Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami.
2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co
najmniej 3 założycieli.
Art. 9.
Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa
miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.
Art. 10.
Odrębna ustawa określa siedziby władz samorządu województwa.
Art. 10a.
1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla
województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z
mieszkańcami województwa.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa
uchwała sejmiku województwa.
Rozdział 2
Zakres działalności
Art. 11.
1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą
w szczególności następujące cele:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
2) pobudzanie aktywności gospodarczej,
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
1a. (uchylony).
1b. W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza
okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 4/38
1c. Strategia rozwoju województwa zawiera:
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa,
3) określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa,
4) (uchylony),
5) (uchylony).
1d. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii
rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich
strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
1e. Samorząd województwa, każdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w
życie uchwały o przyjęciu lub aktualizacji strategii lub planu, o których mowa w
ust. 1d, dostosowuje do nich strategię rozwoju województwa.
2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą
składa się:
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim,
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w
celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska
naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy wojewódzkie i
regionalny program operacyjny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 140, poz. 984).
4. Samorząd województwa może występować o dofinansowanie realizacji programów wojewódzkich i regionalnego programu operacyjnego środkami budżetu
państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju re01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 5/38
gionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne ustawy.
Art. 12.
1. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa
i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa
oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
3) innymi województwami,
4) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1)),
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
6) (skreślony).
2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może również
współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw,
zwłaszcza sąsiednich.
Art. 12a.
1. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii
rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności:
1) zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju
województwa,
2) tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12.
2. Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wymienionych w ust. 1 podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Art. 13.
1. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek.
2. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli
działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.
3. Zasady tworzenia przez województwo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
i spółek akcyjnych oraz przystępowania do nich określa ustawa.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr
22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 6/38
Art. 14.
1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
4) pomocy społecznej,
5) polityki prorodzinnej,
6) modernizacji terenów wiejskich,
7) zagospodarowania przestrzennego,
8) ochrony środowiska,
9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności
wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11) kultury fizycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

życie z dn. 1.01.2012
2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako r. (Dz. U. z 2009 r. Nr
zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd wojewódz- 157, poz. 1241).
twa.
3. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz
referendów.
Rozdział 3
Władze samorządu województwa
Art. 15.
Organami samorządu województwa są:
1) sejmik województwa,
2) zarząd województwa.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 7/38
Art. 15a.
1. Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i
posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut województwa.
Art. 16.
1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
2. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.
4. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa odrębna ustawa.
Art. 17.
W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się
wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.
Art. 18.
Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
2) uchwalanie strategii rozwoju województwa,
3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
4) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
5) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego
budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być
mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
6) uchwalanie budżetu województwa,
7) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 8/38
8) (skreślony),
9) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań
finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich
programów województwa,
10) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
11) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących
podatków i opłat lokalnych,
12) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
13) uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,
14) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
15) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia
marszałka województwa,
16) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w
szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których
mowa w pkt 2,
17) powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa,
18) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich
rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
19) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała sejmiku województwa jest wymagana również w przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do
czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w
roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz
określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania
i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 9/38
19a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów,
20) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
21) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.
Art. 19.
1. Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym
lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. (skreślony).
3. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne
z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.
Art. 20.
1. Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku województwa nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa.
3. Zadaniem przewodniczącego sejmiku województwa jest wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie obrad sejmiku. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku
nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku województwa
następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, sejmik
województwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później
niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez sejmik województwa z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w
terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję sejmiku województwa w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja
zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
8. Sesję sejmiku województwa, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził
zgodę na prowadzenie sesji.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 10/38
Art. 21.
1. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego
sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną
większością głosów ustawowego składu sejmiku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje przewodniczący
sejmiku z poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy w
ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub
w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni
po ogłoszeniu wyników wyborów do sejmiku województwa.
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą
Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa do czasu wyboru przewodniczącego sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa przewodniczący sejmiku obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać
wymogi określone w ust. 1.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje
się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek marszałka województwa przewodniczący sejmiku województwa jest
obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt
uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd województwa, a projekt wpłynął do
sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku.
Art. 22.
1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra
obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
2. (uchylony).
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji sejmiku województwa oraz radny, który
uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji,
na której jest obecny.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 11/38
Art. 23.
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a
w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do
osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.
3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których
został wybrany lub desygnowany.
4. Mandatu radnego województwa nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 24.
1. Radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych
z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do własnych celów mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także innych prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych.
2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach, o których mowa w ust.
1, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.
3. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
4. (skreślony).
5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca
łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).
6. Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę
funkcje pełnione przez radnego.
7. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w
województwie, w którym uzyskał mandat.
8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wy01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 12/38
datków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania
rozliczeń.
Art. 25.
1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w urzędzie marszałkowskim
w tym województwie, w którym radny uzyskał mandat. Przepis ten nie dotyczy
radnych wybranych do zarządu województwa, z którymi stosunek pracy jest
nawiązywany na podstawie wyboru.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
4. Zarząd województwa lub marszałek województwa nie może powierzyć radnemu
województwa, w którym radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Art. 26.
1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawał w stosunku pracy w urzędzie marszałkowskim lub był zatrudniony na stanowisku kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w tym województwie, w którym
uzyskał mandat, jest obowiązany złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy,
przed złożeniem ślubowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy nawiązany na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.
4. W przypadku radnego zatrudnionego na stanowisku kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez województwo w czasie kadencji termin, o którym mowa w ust.1, wynosi 6 miesięcy
od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust.1, jest równoznaczne
ze zrzeczeniem się mandatu.
6. Po wygaśnięciu mandatu radnego w trybie ust. 2, urząd marszałkowski lub wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na
tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego. Radny jest obowiązany zgłosić gotowość przystąpienia do pracy
w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 13/38
Art. 27.
1. Pracodawca jest obowiązany zwalniać radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia radnemu brania udziału w pracach sejmiku województwa i jego
komisji oraz zarządu województwa.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody sejmiku województwa, którego radny jest członkiem. Sejmik województwa odmówi zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.
Art. 27a.
1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art.
22 ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Art. 27b.
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym
radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. Jeżeli radny, przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, prowadził działalność
gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.
3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu województwa,
skarbników województwa, sekretarzy województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i
członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi nie mogą
być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych
osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu województwa lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza województwa,
powołaniem na stanowisko skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby, o których mowa w ust.
3, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 14/38
której mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.
5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten
pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją sejmiku województwa, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania
mandatu i 2 lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im
uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).
Art. 27c.
1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy
ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a
także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały
udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny - przewodniczącemu sejmiku województwa,
2) marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,
3) wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – marszałkowi województwa.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 15/38
4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia województwa, w którym
uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne
oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed
upływem kadencji.
5. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa,
kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa składają
pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do
pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu województwa, skarbnik
województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w
imieniu marszałka województwa są obowiązani dołączyć informację o sposobie
i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili
ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub
rozwiązania umowy o pracę.

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również
urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią
uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała
w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia
występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę
jej oświadczenia majątkowego.
01-04-10
Dodany ust. 5a w art.
27c wszedł w życie z
dniem 25.10.2008 r. i
ma zastosowanie do
kadencji następujących po kadencji, w
czasie której wszedł
w życie (Dz.U. z 2008
r. Nr 180, poz. 1111).
©Kancelaria Sejmu
s. 16/38
10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej.
11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej
(Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr
104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i
Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89 poz.
804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października każdego roku przedstawia sejmikowi województwa informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216,
poz. 1584 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
Art. 27d.
1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący sejmiku województwa przekazują marszałkowi województwa kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w
Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 1198 oraz z 2002 Uchylenie art. 27e
weszło w życie z
r. Nr 153, poz. 1271).
dniem 25.10.2008 r. i
ma zastosowanie do
kadencji następują[Art. 27e.
cych po kadencji, w
1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik woje- czasie której weszło
wódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek w życie (Dz.U. z 2008
r. Nr 180, poz. 1111).
organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decy-
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 17/38
zje administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka,
wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na
terenie województwa, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia
pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia
oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków,
wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami
województwa, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi lub
wojewódzkimi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych
powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo
w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danego województwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli
świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w
spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają
jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek
złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o
których mowa w zdaniu pierwszym.
Nowe brzmienie ust.
1 w art. 27f weszło w
życie z dn.
25.10.2008 r. i ma
zastosowanie do kadencji następujących
po kadencji, w czasie
której weszło w życie
(Dz.U. z 2008 r. Nr
180, poz. 1111), pkt 2
w ust. 1 w art. 27f
wszedł w życie
1.01.2009 r. na zasadach jw. (Dz.U. z
ust. 1 i 2 niezgodne z Konstytucją w części, w jakiej przepisy te dotyczą wstęp- 2008 r. Nr 223, poz.
nych, zstępnych oraz rodzeństwa radnego, członka zarządu województwa, 1458).
skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
marszałka województwa - wyrok TK (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759).
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny
złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.
4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepis art. 27c ust. 3.
5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust.
2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27c ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się
ich właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one analizie przez urząd
skarbowy.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 2,
podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 27d, z tym że ujawnieniu
nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających
oraz osób, których one dotyczą.]
Art. 27f.
[1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 27c ust. 4
i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa
w art. 27e ust. 2, w terminie określonym w art. 27e ust. 3 przez:
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 18/38
1) radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji,
2) członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i
członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja do dnia złożenia oświadczenia lub informacji.]

[2. Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, nie złożą w
terminie oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 27e
ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym
upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.]

[3. Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba
zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa nie
złożą w terminie oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art.
27e ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni
od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.]

25.10.2008 r. i ma
zastosowanie do kadencji następujących
po kadencji, w czasie
której weszło w życie
(Dz. U. z 2008 r. Nr
180, poz. 1111).
Nowe brzmienie ust.
3 w art. 27f weszło w
życie od 1.01.2009 r. i
ma zastosowanie do
kadencji następują4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest cych po kadencji, w
równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie czasie której weszło
w życie (Dz.U. z 2008
art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
r. Nr 223, poz. 1458)
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 19/38
[Art. 27g.
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 27e ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 27e
ust. 2, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.]

ma zastosowanie do
kadencji następujących po kadencji, w
Art. 27h.
czasie której weszło
1. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, w życie (Dz.U. z 2008
kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarzą- r. Nr 180, poz. 1111).
dzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa w trakcie
pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu
pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek
świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie, w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli, biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących, mieli bezpośredni wpływ na jego treść.
2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego organach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami,
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających podmiotu zależnego,
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie
członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród
przyznawanych w konkursach na działalność artystyczną.
Art. 28.
1. Sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje
do wykonywania określonych zadań.
2. Statut województwa określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące
składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez sejmik województwa.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 20/38
Art. 29.
Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na zasadach określonych w statucie
województwa.
Art. 30.
1. Sejmik województwa kontroluje działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje
komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów. Członkostwa w komisji rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami marszałka województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku województwa oraz radnych będących członkami zarządu województwa.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do
sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną
izbę obrachunkową.
Art. 31.
1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.
2. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali
członkowie.
2a. Członkiem zarządu województwa nie może być osoba, która nie jest obywatelem
polskim.
3. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.
4. Uchwały zarządu województwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym,
chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos marszałka województwa.
Art. 32.
1. Sejmik województwa wybiera zarząd województwa, w tym marszałka województwa i nie więcej niż 2 wicemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem
ust. 2 i 3.
2. Sejmik województwa wybiera marszałka województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
3. Sejmik województwa wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu na wniosek marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
4. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie zarządu województwa mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 21/38
5. Do członków zarządu województwa wybranych spoza składu sejmiku województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ust. 1 i 2.
Art. 33.
1. Jeżeli sejmik województwa nie dokona wyboru zarządu województwa w terminie określonym w art. 32 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
2. Informację o rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej w ust.1
wojewoda podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu i
ogłasza, w formie obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Po rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe.
4. Do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę,
która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa.
5. Jeżeli sejmik województwa wybrany w wyniku wyborów przedterminowych, o
których mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w
art. 32 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu sejmiku podaje się do wiadomości w trybie określonym w ust. 2.
6. W przypadku określonym w ust. 5 nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do dnia wyboru sejmiku województwa na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu województwa zadania i kompetencje organów samorządu województwa przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
7. Organy województwa ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach określonych w art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr
89, poz. 971).
8. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa
art. 197 ust. 3 i 5 ustawy, o której mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni
funkcję organów województwa, wyznacza się dla każdego z województw powstałych w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa.
Art. 34.
1. Uchwała sejmiku województwa w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu
województwa, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd województwa
został odwołany z innej przyczyny.
1a. Uchwałę w sprawie absolutorium sejmik województwa podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
2. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z
przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14
dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 22/38
3. Sejmik województwa, po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią
regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały sejmiku województwa o
nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium, może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w
głosowaniu tajnym.
4. (skreślony).
Art. 35-36 (skreślone).
Art. 37.
1. Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa z innej przyczyny
niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu sejmiku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Odwołanie marszałka województwa następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie
odwołania sejmik województwa przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
Jeżeli wniosek o odwołanie marszałka województwa nie uzyskał wymaganej
większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
4. Odwołanie marszałka województwa albo złożenie przez niego rezygnacji jest,
odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu województwa albo
złożeniem rezygnacji przez cały zarząd województwa.
5. Sejmik województwa może na uzasadniony wniosek marszałka województwa
odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Art. 38.
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez marszałka województwa jej przyjęcie
następuje zwykłą większością głosów.
2. W przypadku rezygnacji marszałka województwa sejmik województwa na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem
rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja sejmiku województwa, o której mowa w ust. 2.
Art. 39.
1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu sejmik województwa
dokonuje wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 32, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 23/38
od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 33 stosuje się
odpowiednio.
2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym,
sejmik województwa dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1
miesiąca od dnia odwołania.
3. Odwołany zarząd województwa lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych
jego członków. Sejmik województwa może zwolnić członka zarządu z tego
obowiązku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały zarząd.
Art. 40.
1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym, sejmik województwa podejmuje uchwałę o
przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu
zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia
rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez sejmik województwa uchwały w terminie, o którym mowa w
ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia
miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym marszałek województwa obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1
miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust.
2, przedstawić sejmikowi województwa nową kandydaturę na członka zarządu.
Art. 41.
1. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa,
nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych.
2. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji
i udziałów posiadanych przez województwo,
3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych oraz
ich wykonywanie,
5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 24/38
7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.
3. Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.
Art. 42.
Po upływie kadencji sejmiku województwa zarząd województwa działa do dnia wyboru nowego zarządu województwa.
Art. 43.
1. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem
interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne marszałek województwa
podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu województwa.
Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na
najbliższym posiedzeniu zarządu województwa.
3. Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego,
zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Art. 44.
1. Sejmik województwa powołuje i odwołuje skarbnika województwa (głównego
księgowego budżetu województwa), na wniosek marszałka województwa, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
2. Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa i sejmiku województwa z głosem doradczym.
Art. 45.
1. Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub
wojewódzkich osób prawnych.
2. Status prawny pracowników samorządu województwa określa odrębna ustawa.
Art. 46.
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje
marszałek województwa, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Marszałek województwa może upoważnić wicemarszałków, pozostałych członków zarządu województwa, pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust.1.
01-04-10
©Kancelaria Sejmu
s. 25/38
2a. Decyzje wydane przez zarząd województwa w sprawach z zakresu administracji
publicznej podpisuje marszałek. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska
członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
3. Od decyzji, o których mowa w ust.1, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia z
wojewodą - do właściwego ministra.
[4. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla organów samorządu województwa, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie marszałkowskim w celu zapewnienia
jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.]
Rozdział 4
Mienie samorządu województwa
Art. 47.
1. Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.
2. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby
prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie
przez województwo.
3. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nie należącego do innych wojewódzkich osób prawnych.
Art. 48.
Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa
oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych na
zasadach określonych w niniejszej ustawie.
Art. 49.
1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa
będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań
województwa, w szczególności określonych w art. 14, następuje na podstawie
decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu, z zastrzeżeniem art.
50.
2. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust.1, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
3. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, w którym decyzja o jego
przekazaniu stała się ostateczna.
01-04-10
uchylenie ust. 4 w
art. 46 wchodzi w
życie z dn. 1.01.2011
r. (Dz. U. z 2010 r. Nr
40, poz. 230)
©Kancelaria Sejmu
s. 26/38
Art. 50.
1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa
będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego wykonywaniu
zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej, może
nastąpić na wniosek zarządu województwa, jeżeli mienie to służyć ma realizacji
strategii rozwoju województwa i regionalnych programów operacyjnych, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.
2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i
innych praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Art. 51.
1. Nabycie przekazywanego mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa
będącego we władaniu państwowych osób prawnych następuje wraz z obciążeniami, które powinny być ujawnione w decyzji o przekazaniu.
2. Ujawnienie obciążeń nie narusza praw osób trzecich.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa oraz państwo ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz