Ustawa o sądzie najwyższym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o sądzie najwyższym-opracowanie - strona 1 Ustawa o sądzie najwyższym-opracowanie - strona 2 Ustawa o sądzie najwyższym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/30
USTAWA
z dnia 23 listopada 2002 r.
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002
r. Nr 240, poz. 2052,
z 2004 r. Nr 25, poz.
219, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2008 r.
Nr 234, poz. 1571.
o Sądzie Najwyższym
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:
a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości
orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie
kasacji oraz innych środków odwoławczych,
b) podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
c) rozstrzyganie innych spraw określonych w ustawach;
2) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów
do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a
także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego;
2a) rozpoznawania protestów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
3) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych na podstawie
których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych ustaw w zakresie, w
którym uzna to za celowe;
4) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.
Art. 2.
Sąd Najwyższy ma siedzibę w Warszawie.
Art. 3.
§1. Sąd Najwyższy dzieli się na Izby:
1) Cywilną;
2009-01-20
©Kancelaria Sejmu
s. 2/30
2) Karną;
3) Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych;
4) Wojskową.
§2. Wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, szczegółowy podział spraw między izby oraz zasady wewnętrznego postępowania określa regulamin Sądu
Najwyższego, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
§3. Regulamin Sądu Najwyższego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Art. 4.
§1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego corocznie składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Radzie Sądownictwa informację o działalności
Sądu Najwyższego oraz o wynikających z niej istotnych problemach.
§2. Informację, o której mowa w § 1, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa
również Sejmowi i Senatowi. Głosowania w sprawie informacji nie przeprowadza się.
Art. 5.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawia właściwym organom uwagi o
stwierdzonych nieprawidłowościach lub lukach w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 6.
§1. Projekt dochodów i wydatków Sądu Najwyższego, w brzmieniu uchwalonym
przez Kolegium Sądu Najwyższego, minister właściwy do spraw finansów publicznych włącza do projektu budżetu państwa.
§2. W zakresie wykonywania budżetu Sądu Najwyższego Pierwszemu Prezesowi
Sądu Najwyższego przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 7.
§1. Sąd Najwyższy wydaje zbiór swoich orzeczeń.
§2. Nazwa „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” z oznaczeniem odpowiedniej izby
podlega ochronie prawnej.
Art. 8.
§1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz