Ustawa o fundacjach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o fundacjach - strona 1 Ustawa o fundacjach - strona 2 Ustawa o fundacjach - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA  z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o fundacjach. *     (jednolity tekst)  Art. 1.  Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami  Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak:  ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc  społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.  Art. 2.  1. Fundacje  mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca  zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.  2. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  tezy z piśmiennictwa  Art. 3.  1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być  złożone w formie aktu  notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.  2. W  oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz  składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.  3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a  także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.  Art. 4.  Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.  Art. 5.  1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady,  formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i  uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w  szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i  warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok  zarządu innych organów fundacji.  2. Fundator  może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie  fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr  fundacji.  3. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć  siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji.  4. Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji, środki  te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art. 1.  5. Fundacja  może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.  Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość  środków majątkowych fundacji  przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.  6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z tytułu przeznaczenia 

(…)

… wymaga
uprzedniej zmiany statutu.
2. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy art. 9
stosuje się odpowiednio.
Art. 12. 1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim
fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego
ministra lub wojewody.
2. Fundacja składa corocznie właściwemu…
… cywilnego o poleceniu.
tezy z piśmiennictwa
Art. 7. 1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 8. 1. Nie pobiera się opłat notarialnych za sporządzenie aktu, którego przedmiotem jest
wyłącznie oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji.
2. Postępowanie w sprawach o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat
sądowych.
Art. 9. 1. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że
czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są
ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po
stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.
2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze
względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego dalej "właściwym ministrem", a gdy terenem
działalności fundacji ma być jedno województwo - także wojewodę właściwego ze względu na siedzibę
fundacji, zwanego dalej "właściwym wojewodą", przesyłając jednocześnie statut.
3. Jeżeli cele fundacji wkraczają…
… pozostających po jej
likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.
Art. 16. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy
ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.
Art. 17. Spory majątkowe, w których stroną jest fundacja, rozpoznaje sąd.
Art. 18. Ilekroć w ustawie jest mowa…
… prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych.
Art. 20. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz