usługi turystyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
usługi turystyczne - strona 1 usługi turystyczne - strona 2 usługi turystyczne - strona 3

Fragment notatki:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268  z późn.  zm.  •  Informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi - dokładne i zrozumiałe  Informacje dla klienta:   1)  cena imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia,  2)  miejsce pobytu lub trasę imprezy,  3)  rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu,  4)  połoŜenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,  5)  ilość i rodzaj posiłków,  6)  program zwiedzania i atrakcji turystycznych,  7)  kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz  termin zapłaty całej ceny,  8)  termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi  turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeŜeli realizacja usług jest uzaleŜniona od  liczby zgłoszeń,  9)  podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy,  10) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych   i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.  Informacje te nie mogą wprowadzać klienta w błąd.  •  JeŜeli umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowień,   to odpowiednie wskazania zawarte w informacjach pisemnych, o których mowa w pkt 1-8, stają się  elementem umowy.  Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi, przed zawarciem umowy  na piśmie:    ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w tym:    o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy     wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału   w imprezie turystycznej,    informację o moŜliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w  imprezie turystycznej    o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.  Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta:    o szczególnych zagroŜeniach Ŝycia i zdrowia na odwiedzanych obszarach    o moŜliwości ubezpieczenia z tym związanego.     Dotyczy to takŜe zagroŜeń powstałych po zawarciu umowy.  Organizator turystyki jest obowiązany we właściwym czasie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,  podać klientom:  1) nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego  klient moŜe zwracać się w razie trudności, a takŜe jego adres i numer telefonu, 

(…)

… za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe
lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
3) wzrostu kursów walut.

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie moŜe być podwyŜszona.
Art. 5. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez
turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych…
… pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne
wyŜywienie,
• kempingi - obiekty strzeŜone, umoŜliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych,
domkach turystycznych lub innych obiektach stałych, oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie
samochodów,
• domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane
do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów,
• schroniska młodzieŜowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki
młodzieŜowej, dostosowane do samoobsługi klientów,

schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych,
świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów,
• pola biwakowe - obiekty niestrzeŜone, umoŜliwiające nocleg w namiotach.
Kategorie
• hotele, motele i pensjonaty - pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami,
• kempingi - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami,
• domy wycieczkowe i schroniska młodzieŜowe - trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
Reklamacja
1. JeŜeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora…
… lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub
pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kaŜdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks
cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
• ustawa określa:
• zasady ochrony nabywcy, który na podstawie umowy, zawartej na co najmniej trzy lata, uzyskuje od
przedsiębiorcy prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz