Uniwersytet Warszawski - strona 809

Co znaczy termin reszta regresji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 224

Co znaczy termin „reszta regresji” [rysunki i oznaczenia dobre, komentarz nieprecyzyjny, niepotrzebna suma kwadratów odchyleń, czyli reszt] Reszta regresji jest to część pojedynczego pomiaru (np. u jednej badanej osoby) zmienności objaśnianej Y nie wyjaśnionej zmienną objaśniającą X. Na przykład o...

Co znaczy termin wartość krytyczna testu Statystycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Co znaczy termin wartość krytyczna testu Statystycznego. Wartość krytyczna testu statystycznego jest to taka wartość zmiennej X, która rozdziela przedział ufności (przedział, w którym są wartości statystyk, które otrzymawszy nie odrzucamy hipotezy zerowej; w.k. należy do niego) od obszaru krytyczne...

Czy można wyznaczyć równanie regresji dla populacji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Czy można wyznaczyć równanie regresji dla populacji. Uzasadnij. Teoretycznie można - w tym celu należałoby wziąć wszystkie pomiary w populacji i równanie postaci Y=β*X + α można by wyznaczyć ze wszystkich możliwych pomiarów. W praktyce jest to niewykonalne - populacje są tak liczne, że nie przesadz...

Definicja kwartyli-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Podaj definicję kwartyli. Jaki jest związek mediany z kwartylami. Kwartyle są to wartości zmiennej X takie, które wyznaczają na całym zasięgu zmiennej X cztery przedziały równoliczne (lub o równej częstości bądź prawdopodobieństwie). Jest ich więc trzy: Q1 Q2 i Q3. Na przykład pierwszy przedział, w...

Wykład - Socjalizacja i jej etapy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Socjalizacja i jej etapy W toku rozwoju od momentu narodzin człowiek uczy się życia w społeczeństwie - proces ten nazywamy socjalizacją. Socjalizacja obejmuje 2 etapy:   a/  pierwotna - obejmuje dzieciństwo i wczesną młodość kiedy dziecko podlega wpływom rodziny i rówieśników. Naśladuje innych przy...

Wykład - Rodzaje prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Rodzaje prawa Prawo możemy podzielić na naturalne i stanowione. Prawo stanowione (pozytywne) Musi być zapisane i odpowiednio ustanowione. Obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terytorium danego państwa. Prawo naturalne To zespół norm wiążących społeczeństwo i władzę, które istnieją niezale...

Ohme Homo automaticus czy homo sapiens - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Ohme Homo automaticus czy homo sapiens? Barnheim, XIX w. - nieświadome asymilowanie informacji, ich nieświadomy wpływ na zachowanie, nieświadome mylne interpretowanie własnych zachowań. Mega wpływ podprogowych bodźców na zachowanie, ewaluację it...

środki kształcenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

środki kształcenia, środki dydaktyczne przedmioty ułatwiające zdobywanie wiedzy Kryteria doboru środków dydaktycznych: Materialne wyposażenie szkoły w pomoce naukowe Założone cele lekcji Metody pracy dydaktycznej Wiek uczniów Char...

Wykład - Historia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Historia (porównawcza) religii - to najbardziej rozwinięta dziś dziedzina religioznawstwa - bada ona znane w historii systemy religijne (również te wymarłe, sekty, denominacje, parareligie) pod kątem ich : 1. powstawania (np powstanie re...