Uniwersytet Gdański - strona 91

Inwentaryzacja i rekompensata

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Inwentaryzacja- Służy do okresowego sprawdzania stanu aktywów i pasywów wykazywanego w księgach rachunkowych lub jego ustalenia, jeżeli nie prowadzi się bieżącej ewidencji stanów (np. produkty w toku, materiały, towary odpisywane w koszty w momenc...

Henging

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Kontrakty futures (wystandaryzowane, notowane na giełdach, rozliczane codziennie (marking to market), depozyt zabezpieczający) Kontrakty forward (porozumienie klient-instytucja finansowa, rozlic...

Papiery wartościowe jako składniki portfeli inwestycyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Akcje określonej spółki mają jednakową wartość nominalną, są zbywalne, niepodzielne i przynoszą zmienne dochody. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy...

Portfel obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Obligacja – papier wartościowy rynku kapitałowego emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji) o cha...

Portfele instrumentów rynku pieniężnego na podstawie funduszy inwestyc...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Notatka poursza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pieniężny (money market) tworzą transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynności, mającymi z reguły charakter wierzycielski. Przyjmuje się, że termin wymagalności instrumentów rynku pieniężnego wynosi co najwyżej 1 rok. Podstawowym cel...

Portfele instrumentów rynku pieniężnego na podstawie funduszy inwestyc...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pieniężny (money market) – na rynku, tym przeprowadzane są transakcje przy wykorzystaniu instrumentów finansowych o terminie wymagalności nieprzekraczającym roku. Podstawowym celem, w jakim przeprowadzane są transakcje na rynku pieniężnym, j...

Portfele mieszane na podstawie funduszy emerytalnych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Fundusz inwestycyjny to instytucja pośrednictwa finansowego pełniąca na rynku kapitałowym specyficzną rolę polegającą na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych inwestorów w papiery wartościowe. FIZ- Emituje tylko ograniczoną liczbę udziałów, któr...

Portfele mieszane

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych- Fundusze inwestycyjne można klasyfikować w oparciu o różnorodne kryteria. W praktyce najczęściej stosuje się kryteria o charakterze prawnym i ekonomicznym. SFIO (Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte)-...

Techniki sprzedazy produktow inwestycyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hipolit Kałuski
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Sytuacja, w której silne stany emocjonalne oraz chęć zwycięstwa zaczynają dominować w sytuacji konfliktowej, powodując uczucie wzajemnej wrogości stron wobec siebie. Strony przestają się skupiać na źródle konfliktu a zaczynają przybierać względem ...