Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 265

Strategia w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWARola planowania marketingowego w przedsiębiorstwie jest ogromna. Na podstawie planów strategicznych oraz marketingowych określa się strategię działania dla całej firmy oraz dla poszczególnych produktów. W literaturze istnieje wiele prób zdefiniowania pojęcia „strategia”. W...

Zarządzanie strategiczne - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 588
Wyświetleń: 5096

1. Cechy charakterystyczne zarządzania strategicznego to: a. długi horyzont czasu b. precyzja c. kompleksowość d. orientacja na optymalizację kosztów 2. Do podstawowych orientacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem zaliczamy: a. orientację marketingową b. orientację na personel c. orientacj...

Zarządzanie strategiczne - ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2667

Geneza i rozwój zarządzania strategicznego 1. Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. !1800-1880). Niższe tempo postępu technicznego. Produkcja w małych seriach. Orientacja przedsiębiorcza. Zarządzanie przez doświadczenie. Otoczenie o niskim stopni...

Analiza SWOT - Strategia agresywna maxi-maxi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3234

Analiza SWOT1.WstępNa początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało się przedmiotem żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentem krytykowanym jako niezbyt przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wielu przedsiębiorstwach, w których sporządzono stra...

Analiza SWOT i TOWS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3360

Analiza TOWS/SWOTAnaliza TOWS/SWOT jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo ogólny pomaga menedżerom w ustaleniu słabych i silnych stron organizacji oraz szans i zagrożeń występujących w j...

Opis analizy SWOT

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich s³ów Strengths (mocne strony), Weaknesses (s³abe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagro¿enia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywn¹ metod¹ identyfikacji s³abych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagro¿eñ jakie stoj¹ przed o...

Zarządzanie startegiczne - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491

1. Zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina. Wg Griffina – zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania- zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie. Wg Druckera – zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego...

Postawy nauki o przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3815

PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE. System produkcyjny. 2 Pojęcie produkcji i czynniki produkcji. 2 Pojęcie systemu produkcyjnego. 2 Elementy systemu produkcyjnego. 2 Otoczenie systemu produkcyjnego. 2 Produktywność systemu produkcyjnego. 3 Mierniki produktywności czynników produkcji. 3 Finansow...

Geografia gospodarcza świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505

GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA„Mapa Polityczna Świata” Mapa polityczna świata – mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice – robi to tak jak im najbardziej odpowiad...

Ekonometria - suplement

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

Kilka przydatnych konspektów, streszczających po części zajęcia mgr Błażeja Mazura, które znajdują się na stronie: http://www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/ek1.html. Także egzamin z ekonometrii. Przez model statystyczny – rozumiemy układ założeń, głównie probabilistycznych opisujących hipotetyczny mechaniz...