Uniwersalistyczne organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Uniwersalistyczne organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 1  Uniwersalistyczne organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 2  Uniwersalistyczne organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersalistyczne organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego - ich główne cele i metody działania. Bezpieczeństwo międzynarodowe jest charakteryzowane jako stan wolny od zagrożenia obejmujący wszystkich członków społeczności międzynarodowej. Można je więc potraktować jako sumę bezpieczeństwo poszczególnych członków (państw) oraz podmiotów niepaństwowych, tj. organizacje czy korporacje międzynarodowe. Dla jego istnienia niezbędne są procedury, normy i mechanizmy oraz instrumenty działania akceptowane przez wszystkich uczestników SM. Nadrzędną zasadą jest niestosowanie siły. Niezależnie od tego, czy będzie rozpatrywane na płaszczyźnie uniwersalnej, subregionalnej, regionalnej, czy lokalnej BM pozostaje w ścisłej zależności od określonego ładu międzynarodowego, odzwierciedlając jego dynamikę.
BM charakteryzuje się: Brakiem obiektywnie istniejących zagrożeń i subiektywnych obaw oraz zgodnym dążeniem i działaniami społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony określonych wartości państwowych i pozapaństwowych za pomocą norm, instytucji i instrumentów zapewniających pokojowe rozstrzyganie sporów oraz tworzenie gospodarczych, społecznych, ekologicznych przesłanek dynamicznej stabilności i eliminowania zagrożeń.
Bezpieczeństwo międzynarodowe :
suma bezpieczeństwa poszczególnych państw oraz niepaństwowych uczestników SM
niezbędność istnienia procedur i mechanizmów działania akceptowanych przez wszystkich uczestników SM
zależne od dynamiki SM
zgodne dążenie wszystkich uczestników do ochrony wartości państwowych i pozapaństwowych
dążenie do eliminacji zjawisk konfliktogennych i postaw godzących w ład międzynarodowy.
Podstawową przesłanką gwarantującą zbiorowe bezpieczeństwo jest wspólne dla jego uczestników poczucie solidarności, uznanie zasad, na których zostało ono oparte, a także podporządkowanie się wytworzonym w jego ramach procedurom. Polega ono na wspólnym przeciwstawieniu się wszelkim działaniom agresora wymierzonym w system. W przypadku zbiorowej obrony można mówić o działaniach opartych na wzajemnych zobowiązaniach oraz realizacji doraźnych celów.
System bezpieczeństwa zbiorowego - system instytucjonalny, którego celem jest zapobieganie konfliktom pomiędzy państwami członkowskimi. Obejmuje on swym zasięgiem wszystkie państwa danego obszaru, niezależnie od ich różnorodności. Pierwszą historyczną próbą utworzenia tego rodzaju systemu było powołanie Ligi Narodów w 1920 roku. Obecnymi przykładami takich konstrukcji są Organizacja Narodów Zjednoczonych (zasięg uniwersalny) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (zasięg regionalny).
Elementy systemu zbiorowego bezpieczeństwa

(…)

…, na terytorium których toczy się konflikt zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu. Operacje pokojowe NATO - Rada Północnoatlantycka na wniosek państwa lub grupy państw członkowskich albo Sekretarza Generalnego NATO podejmuje decyzję o udziale NATO w operacjach pokojowych. Wniosek ten zgłaszany jest na prośbę Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Stałej Rady OBWE, rozpatrując go Rada Północnoatlantycka poleca organom…
… Sojuszu w misji pokojowej. Rada podejmuje również decyzje o zakończeniu lub zmianie zadań w ramach operacji. Zależnie od przyjętych ustaleń Sekretarz Generalny NATO składa okresowe raporty o przebiegu operacji do ONZ.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Jest w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych ugrupowaniem regionalnym. Skupia 56 państw-uczestników o równym…
… pokoju i bezpieczeństwa”. Formuła zapobiegania wojnom i konfliktom zbrojnym przewiduje również możliwość użycia przez NZ siły przeciwko krajom stanowiącym zagrożenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Podstawowym celem operacji pokojowych jest wprowadzanie lub nadzorowanie realizacji postanowień dotyczących przerwania działań wojennych, rozdzielenia walczących stron, całkowitego lub częściowego…
…, które zagrażałyby wolności wypowiedzi
Przykłady misji KBWE:
misja w Gruzji służąca politycznemu uregulowaniu konfliktu w południowej Osetii Abchazji, misja w Estonii ułatwiająca dialog miedzy władzami estońskimi a ludnością rosyjska, misja w Mołdawie mająca na celu polityczne uregulowanie konfliktu wokół Naddniestrza, misja w Tadżykistanie, której celem było ułatwienie kontaktów miedzy rządem a islamska opozycja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz