Unia monetarna-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia monetarna-zadania - strona 1 Unia monetarna-zadania - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
WNE UW, 2007/08
Temat 6: Unia monetarna
Zadanie 1
Co to jest unia monetarna? Sformułuj trzy warunki unii monetarnej wymieniane przez teorię
integracji gospodarczej. Czy warunki te spełnia EMU (Economic and Monetary Union)?
O każdej z poniższych sytuacji powiedz, czy sprzyja formowaniu unii monetarnej, którą można uznać za optymalny obszar walutowy w świetle teorii OCA czy wręcz przeciwnie? Krótko
wyjaśnij swoją odpowiedź.
(a) kraje chcące utworzyć unię monetarną prowadzą intensywną wymianę handlową między
sobą,
(b) w wyniku wprowadzenia umowy o wolnym handlu między krajami tworzącymi unię
monetarną, doszło do głębszej specjalizacji produkcji, co przełożyło się na dywergencję
struktur gospodarczych krajów tworzących unię (mierzonych strukturą PKB i zatrudnienia),
(c) rynki pracy krajów tworzących unię monetarna są bardzo sztywne i charakteryzują się
niską mobilnością siły roboczej,
(d) preferencje krajów tworzących unię monetarną co do prowadzonej polityki gospodarczej
są zbieżne (preferują osiąganie niskiej stopy bezrobocia nawet za cenę wyższej inflacji),
(e) kraje tworzące unię monetarną charakteryzują się podobnymi mechanizmami transmisji
monetarnej
Jak w świetle teorii OCA można ocenić powstałą w Europie unię monetarną (EMU)?
Zadanie 2
Odwołując się do poznanych teorii wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki otwartej wyjaśnij,
z jakich względów wprowadzono monetarne kryteria konwergencji z Maastricht?
Zadanie 3
Przeanalizujmy wzajemne powiązanie kryteriów fiskalnych konwergencji zapisanych w traktacie
z Maastricht. Załóżmy, że deficyt budżetowy (D) jest finansowany wyłącznie przez emisję obli˙
˙
gacji (B), czyli D = B, gdzie B = dB oznacza zmianę zasobu obligacji w czasie, czyli wielkości
dt
B
długu publicznego. Przez b = Y oznaczmy stosunek długu publicznego do PKB.
˙
(a) Oblicz, w jaki sposób zmienia się w czasie stosunek długu publicznego do PKB (b).
(b) Jaki warunek musi być spełniony, aby udział długu publicznego w PKB był stabilny
w czasie?
(c) Stosując wartości dopuszczalnego długu publicznego i deficytu budżetowego zapisane
w kryteriach konwergencji z Maastricht oblicz, ile powinna wynosić stopa wzrostu nominalnego PKB, aby te kryteria były trwale spełnione?
(d) Gdyby stopa wzrostu nominalnego PKB wynosiła zaledwie 1%, to ile musiałby wynosić
udział długu publicznego w PKB, aby kryterium deficytu budżetowego było spełnione?
Ile musiałaby wynosić stopa deficytu budżetowego, aby spełnione było kryterium długu
publicznego?
(e) Jeżeli w Polsce stopa długu publicznego wynosi 55%, zaś deficyt budżetowy w relacji
do PKB wynosi 4%, to ile powinien wynosić nominalnie wzrost gospodarczy, aby dług
1
publiczny w relacji do PKB nie wzrastał? Ile powinien wynosić wzrost gospodarczy, aby
po zmniejszeniu deficytu budżetowego do 3% PKB, dług publiczny był stabilny?
Zadanie 4
Dwa kryteria konwergencji z Maastricht, analizowane w poprzednim zadaniu, odnoszą się do
polityki fiskalnej. W jakim celu je wprowadzono? Czy mają ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz