Umowa partycypacyjna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa partycypacyjna - omówienie  - strona 1 Umowa partycypacyjna - omówienie  - strona 2 Umowa partycypacyjna - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA NR........../P/2005
o udziale w kosztach budowy lokalu mieszkalnego W dniu .................................... w Warszawie pomiędzy: 1. Towarzystwem Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000030682, reprezentowaną przez Prezesa Spółki Andrzeja Kowala, zwanym w dalszej części umowy Towarzystwem a 2. ......................................................................................................... zamieszkała/ym w ......................................................................................................................, legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ....................................., pesel .............................., zwanym w dalszej części umowy Partycypantem zostaje zawarta umowa następującej treści: I.
Towarzystwo oświadcza, iż niniejszą umowę zawiera zgodnie z umową Spółki, w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego i umożliwienia Partycypantowi finansowego udziału w kosztach budowy w zamian za uprawnienia Partycypanta, polegające na możliwości zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, przy spełnieniu warunków wymienionych w niniejszej umowie (art. 29 a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). II. 1. Partycypant zobowiązuje się uczestniczyć w kosztach budowy lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej ................. m kw. w wysokości ................................. zł (słownie: ...........................................................................................................................................), jednakże nie więcej niż 30 % kosztów budowy przedmiotowego lokalu (załącznik nr 1 - deklaracja partycypanta o udziale w kosztach budowy lokalu mieszkalnego). Lokal mieszkalny będzie położony w budynku, przy ul. ....................................................... w Warszawie, stanowiącej działki nr ewid ........................, obręb........................, KW........................................., zgodnie z lokalizacją przewidzianą w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2. Partycypant zobowiązuje się te koszty pokryć najpóźniej do ............................................... Nie wywiązanie się przez Partycypanta z pokrycia kosztów w podanym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem przez niego od niniejszej umowy i powoduje jej wygaśnięcie, jak również zostanie on skreślony z listy osób zakwalifikowanych do objęcia lokali w budynku opisanym w pkt. II ust. 1. III. 1. Towarzystwo zobowiązuje się zawrzeć z Partycypantem umowę najmu, jeżeli spełnia on warunki przewidziane w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. "o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" i w umowie Spółki (załącznik nr 2 - wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z TBS Praga Południe Sp. z o.o.).

(…)

….
Partycypant oświadcza, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 z późn.zm.) wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji danej umowy. VI.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. VII.
Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie Sąd siedziby…
….
Partycypant oświadcza, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 roku poz. 926 z późn.zm.) wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji danej umowy. VI.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. VII.
Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie Sąd siedziby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz