Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży - strona 1 Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży - strona 2 Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY
zawarta dnia ........................................... w .................................................................pomiędzy Hotelem.........................................................................................................................................
w....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwanym dalej Hotelem
a
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ............................................................................................................................... reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwanym dalej Biurem Podróży  
§ 1
Biuro Podróży zleca, a Hotel przyjmuje zamówienie na usługi Hotelowe oraz inne usługi wchodzące w zakres jego działalności świadczone na rzecz klientów Biura Podróży.
§ 2
Grupę stanowi minimum ........................... osób przyjeżdżających i odjeżdżających razem i uważanych przez Hotel jak i Biuro Podróży za zorganizowaną całość.  
§ 3
Podstawą realizacji przez Hotel świadczeń w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i innych będą szczegółowe pisemne zlecenia składane przez Biuro Podróży przed rozpoczęciem imprezy . Wszelkie wnioski o dokonanie rezerwacji zgłoszone w formie innej niż pisemna wymagają potwierdzenia na piśmie. Zlecenia, o których mowa w winny zawierać:
a. numer imprezy,
b. liczbę osób,
c. narodowość,
d. okres pobytu,
e. liczbę i rodzaj zamawianych posiłków,
f. liczbę i rodzaj zamawianych pokoi oraz ich standard,
g. określenie innych zamawianych usług...........................................................,
h. rodzaj środka transportu w przypadku korzystania z parkingu Hotelu.
§ 4
Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc. Hotel nie może odmówić przyjęcia rezerwacji jeżeli jest ona dokonana na .................... dni przed rozpoczęciem rezerwowanego okresu pobytu.  
§ 5
Po dokonaniu przez Biuro Podróży rezerwacji, Hotel potwierdza tę rezerwację na piśmie, podając jednocześnie ceny zamówionych usług. Hotel potwierdza lub odmawia rezerwacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu ........................... godzin.


(…)

… Hotelu jest pilot lub inna wyznaczona przez Biuro Podróży osoba. Do obowiązków reprezentanta biura należy w szczególności współpraca ze służbami Hotelowymi. § 15
Jeżeli którakolwiek ze stron umowy nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań ze względu na przeszkody będące wynikiem działania siły wyższej, wówczas odpowiedzialność strony za szkodę jest wyłączona.
§ 16
Strony zobowiązują…
…, nie później jednak niż w ciągu ........................... godzin.
§ 6
Za świadczone usługi Hotel pobiera ceny określone w sposób wskazany w załączniku do umowy. Hotel zastrzega sobie prawo do podniesienia cen.
§ 7
Hotel może zażądać pełnej przedpłaty lub zaliczki w wysokości uzgodnionej z biurem Podróży, w przeciwnym razie obowiązany jest przyjąć voucher, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia pomiędzy Hotelem i Biurem Podróży honorowania voucherów przez Hotel.
Voucher powinien zawierać określenie daty przyjazdu i wyjazdu, środka transportu oraz świadczeń Hotelowych, jakie mają być świadczone,
Wystawienie voucheru na usługi inne niż Hotelarskie jest możliwe jedynie w przypadku zawarcia przez Hotel i biuro Podróży umowy określającej zakres świadczonych usług , limitu kredytowania świadczeń.  
§ 8
Biuro…
… zobowiązań wynikających z przyjętego zamówienia, wypłaci on odszkodowanie na rzecz biura Podróży w wysokości faktycznie poniesionych strat.  
§ l3
Jeżeli Hotel nie zapewni noclegu klientowi zgodnie z dokonaną i potwierdzoną rezerwacją, jest zobowiązany na własny koszt zapewnić klientowi nocleg w najbliższym Hotelu tej samej kategorii i pokryć różnicę w cenie.  
§ 14
Reprezentantem biura Podróży na terenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz